ALGEMENE BESCHOUWINGEN Op de programmabegroting 2020-2023

9 oktober 2019

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn  en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn we als Gemeentebelang blij mee omdat een degelijke basis biedt voor een gemeente waar de lusten voor de inwoners hoog zijn en de lasten laag. Er zijn opnieuw stappen gemaakt in het inzichtelijker en toegankelijker maken van de status van financiën voor zowel de inwoners als voor de raad. Wij ondersteunen het initiatief om het beter meetbaar te gaan maken met Beleids-indicatoren  (BI’s) en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Gemeentebelang juicht de positieve ontwikkeling om nog beter inzicht te geven in de effectiviteit van het beleid van de gemeente graag toe.

Naast duurzaamheid als overkoepelend thema staan er enkele grote projecten in de begroting waarbij het uitgangspunt van Gemeentebelang is: in één keer goed! Uiteraard wel binnen realistische financiële kaders. Dat geldt zowel voor de aanpak van de Stationsomgeving, de bouw van het zwembad en de nieuwe sportaccommodaties op de Wiltsangh als voor de nieuw te realiseren onderwijshuisvesting. Bij de realisatie van deze projecten moet wel gestreefd worden naar een balans tussen de groeiambities en het belang van natuur en milieu.

Er zijn forse zorgen rondom het beheersen van de kosten rondom de jeugdzorg. De uitvoering hiervan is door de landelijke overheid, inclusief een forse bezuinigingsdoelstelling, bij de gemeenten neergelegd. Dit terwijl de zorg steeds omvangrijker en complexer wordt. Daarnaast worden wij als gemeente ook geconfronteerd met financiële tegenvallers na overheveling van de gemeentelijke  brandweer en geneeskundige diensten naar de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) en negatieve financiële bijstellingen vanuit de landelijke overheid. Wij zijn dan ook blij dat het zogenaamde trap-op/trap-af principe bij de landelijke overheid opnieuw bekeken wordt. Bij gemeentelijke begrotingen past ons inziens een meer stabiele inkomstenstroom. Gezien deze zorgen en onzekerheden hebben wij tijdens de bespreking van de begrotingsprioriteiten er al voor gepleit zeer voorzichtig te zijn met het stellen van nieuwe prioriteiten of het opvoeren van nieuwe wensen.

Wij zijn er echter van overtuigd dat geld niet altijd de beperkende factor hoeft te zijn en dat een belangrijk deel van de afspraken in het coalitieakkoord gerealiseerd kunnen worden met zeer beperkte financiële middelen. Uitgangspunt in het denken en handelen moet dan zijn: We doen het samen! Samen met onze inwoners en ondernemers kan uitstekend gewerkt worden aan voor de gemeente belangrijke zaken die met minimale middelen toch veel toegevoegde waarde leveren. Denk  hierbij aan:

  • Het optimaliseren van de burgerparticipatie
  • Verder invullen van de coördinerende en faciliterende rol van de gemeentelijke organisatie
  • Het werken aan meer pro-activiteit van de gemeentelijke organisatie

Gemeentebelang beperkt zich in deze beschouwingen dan ook tot het benadrukken van de reeds gestelde prioriteiten die met zeer beperkte financiële middelen gerealiseerd kunnen worden en legt de nadruk bij enkele reeds bekende wensen die, mochten er keuzes gemaakt moeten worden tussen bepaalde beleidsgebieden, wat ons betreft niet ter discussie mogen komen. Indien noodzakelijk vindt Gemeentebelang een beperkte stijging van de OZB bespreekbaar om goed onderbouwde plannen op de genoemde gebieden te kunnen realiseren. Heel duidelijk moet dan zijn op welke wijze deze plannen direct ten goede komen aan de inwoners.

Sociaal Domein en Welzijn

Gemeentebelang is zich bewust dat door de tekorten bij de jeugdzorg juist het sociaal domein onder een vergrootglas komt te liggen omdat deze tekorten zwaar drukken op de totale gemeentelijke begroting. Zoals reeds in de inleiding gezegd vinden wij het van het grootste belang dat de kostenoverschrijdingen hier op zo kort mogelijke termijn beheerst gaan worden. Ook onorthodoxe maatregelen zijn wat ons betreft bespreekbaar maar wel met behoud van zo optimaal mogelijke zorg. De jeugd heeft de toekomst en om zaken niet verder uit de hand te laten lopen zal de nadruk dus veel moeten komen liggen op preventie, ondersteuning van ouders en een multidisciplinaire aanpak waarbij CJG, huisartsen, onderwijs en andere instellingen samenwerken.

Iedereen telt mee. Gemeentebelang is blij met het besluit om te komen tot een integrale en proactieve aanpak in het sociale werkveld met behulp van sociaal regisseurs die verbindend werken tussen de inwoners en (hulp)instanties. Graag brengen wij hierbij in herinnering onze vragen in de commissie van april 2018 !!! met daarin onze oproep: “één gezin, één plan, één regisseur”. Wellicht is dit een kans de financiële mogelijkheden, subsidies en tegemoetkomingen naar de klant toe te brengen in plaats van afwachten totdat de klant zich meldt. Overigens kan in onze optiek regie ook kostenbesparend werken.

Vraag: Wanneer kunnen wij een concrete invulling verwachten van de rol van sociaal regisseur?

Blij zijn wij ook dat de verschillende welszijnsorganisaties steeds meer samen optrekken waarmee er een soort van welzijnskoepel is ontstaan hetgeen Gemeentebelang van harte toejuicht. Jongerenontmoetingsplekken in alle kernen worden in overleg met jongeren aantrekkelijker gemaakt en er komt een onderzoek voor een JOP in Hulshorst. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein blijft participatie van jongeren echter een probleem.  Een jongerenraad blijft een gemis. En Gemeentebelang wil de jongeren graag betrekken bij de besluitvorming, het is tenslotte hun toekomst.

Vraag: Wat is de status van het vormgeven van het JOP in Hulshorst?

Het vervoer dat verzorgd wordt door de AMVO heeft zichzelf de laatste jaren voldoende bewezen. Gemeentebelang is van mening dat deze dienst gecontinueerd moet worden en maakt zich zorgen dat de financiële situatie bij de AMVO en heeft hierover meerdere malen vragen gesteld aan het college. Wij zullen blijven benadrukken dat de dienst in de huidige vorm moet blijven bestaan.

De twee WOC’s zijn operationeel. Na het succes van de eerste periode is niet helemaal duidelijk of het succes zich doorzet. Gemeentebelang hecht erg aan dit soort instituten omdat zij het welzijn van de omgeving positief beïnvloeden. Wij zien dan ook graag dat deze faciliteiten voor alle kernen beschikbaar blijven.

Vraag: Is het college bereid te onderzoeken op welke wijze de meerwaarde van de WOC’s vergroot zou kunnen worden?

Onderwijs

Met het onderwijs in het algemeen gaat het goed in onze gemeente. Zorgen blijven er echter rondom het Openbaar Onderwijs. Dit is een verantwoordelijkheid van stichting PROO die ook actie heeft ondernomen door samenwerking in de regio te stimuleren. Gemeentebelang maakt zich wel zorgen over het al jaren teruglopende leerlingenaantal. Helaas is er dit jaar opnieuw een openbare school samengevoegd en zijn de mogelijkheden voor het volgen van openbaar onderwijs verder beperkt.

De vernieuwing van onderwijshuisvesting krijgt volop aandacht. IKC-Oost, een nieuwe Da Costaschool en de renovatie van Boaz-Jachim staan op de planning, een goede zaak. Gelukkig is er ook een goede tijdelijk oplossing gevonden voor het Junior College. Gemeentebelang ziet graag dat juist voor kwetsbare leerlingen een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk moet zijn. Een goede onderwijshuisvesting hoort daarbij.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gemaakt in de door Gemeentebelang zeer gewenste upgrade van het marktplein. Bij de invulling van deze plannen heeft er actief participatie van inwoners en ondernemers plaatsgevonden wat wij van harte toejuichen. Wij ondersteunen dat ook van harte het onderzoek naar de mogelijkheden van het creëren van een ondernemersfonds waarin alle betrokkenen bijdragen om onder andere de centrumomgeving verder te ontwikkelen en onderhouden. In het collegeprogramma staan oplossingen voor de fiets(parkeer)problematiek benoemd, daar zijn we blij mee.

Vraag: Wordt de huidige gratis fietsenstalling goed gebruikt en zijn er vervolgstappen op dit punt te verwachten?

Vraag: Wat is de status van het initiatief om te komen tot een ondernemersfonds?

Bij Gemeentebelang leeft al jaren de wens voor een evenemententerrein. In het najaar staat het beleid rondom evenementen op de agenda.  Hierin wordt aandacht besteed aan het aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.

Vraag: In de Raad van maart 2019 is een toezegging gedaan rondom een permanente locatie voor een evenemententerrein. Wat is de status hiervan?

Gemeentebelang hoort nog steeds veel klachten over het verstrekken van evenementenvergunningen. Om de kwaliteit van vergunningverlening aan evenementen te kunnen verhogen is meerdere malen gevraagd om meer maatwerk en flexibiliteit alsmede, daar waar nodig, ondersteuning. Gemeentebelang is van mening dat vereenvoudiging van het proces en een “ja-mits”-beleid zal leiden tot minder frustraties bij de indieners.

Vraag: In ons verkiezingsprogramma hebben wij het idee voor het maken van een evenementenkalender voor onze gemeente al meegegeven. Welke concrete acties worden de komende tijd ondernomen om het proces van het aanvragen van vergunningen te faciliteren en optimaliseren?

Vraag: Wat is de status van de evenementenkalender die ook gaat helpen het vergunningen- proces meer te stroomlijnen?

Gemeentebelang is blij dat het woningbouw-programma goed op stoom ligt. Ons uitgangspunt zal blijven :”betaalbare woningen voor iedereen”.

Plan Molenbeek in Nunspeet vordert gestaag, Elspeet heeft er een mooie wijk bij en in Hulshorst zijn woningen gerealiseerd op basis van een CPO-initiatief. Ook zijn er veel initiatieven op inbreidingslocaties. Door actieve grondpolitiek is er zicht op nieuwe woningbouwlocaties. Op basis van de huidige gegevens ziet het er naar uit dat wij, aanvullend op de lopende projecten, nog extra woningbehoefte gaan krijgen. Indien er een aantoonbare noodzaak voor woningbouw is heeft de gemeente door het voorkeursrecht op ‘t Hul-Noord optimaal geborgd dat deze voor alle bevolkingsgroepen tegen redelijke prijzen gebouwd kunnen worden. Wij denken dat groei van de sociale sector en de middenhuur de integrale doorstroming kan bevorderen.

Vraag: Wanneer kunnen wij activiteiten verwachten die leiden tot woningbouw in Vierhouten?

Wij staan positief ten opzicht van creatieve oplossingen voor passende woningbouw. Voor ouderen valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan knarrenhofjes in combinatie met goed toegankelijke voorzieningen. Als het gaat om toegankelijkheid zou de sociaal regisseur daar een belangrijke rol kunnen spelen. Om passende woningbouw en particulier initiatief te stimuleren zijn wij nog altijd blij met de door ons geïntroduceerde CPO-projecten.

Om onrendabele boerenbedrijven de ruimte te geven om hun bezit een andere functie te geven en verrommeling tegen te gaan vinden wij het beleid rondom functieverandering een goede aanvulling op het bestaande beleid.  Wij vinden wel dat de functieverandering met respect voor de omgeving doorgevoerd moet worden. Wij zijn dus terughoudend waar het opkopers betreft die de regeling puur voor commerciële doeleinden gebruiken om elders te kunnen ontwikkelen.

Vraag: op welke wijze wil het college voorkomen dat agrarische bedrijven worden gekocht door opkopers die andere doelstellingen hebben dan bedoeld met het beleid rondom functieverandering

Gemeentebelang vindt het goed dat de starterslening uitgebreid is en dat er volop gebruik van de duurzaamheidslening wordt gemaakt

Handhaving op illegaal wonen begint zijn vruchten af te werpen. Het plan Vitale Vakantieparken levert daar een belangrijke bijdrage aan met o.a. het opnemen van pauzewoningen en eigen inzet en voldoende woningen.

Volksgezondheid en milieu

Gemeentebelang vindt het behalen van de door de gemeente gestelde doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid enorm belangrijk. Deze geven perspectief voor de toekomst.  Hoewel wij ons bewust zijn dat we beperkte speelruimte hebben door onder andere natura 2000 vinden wij dat, samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, nagedacht moet worden over een integraal plan dat regionaal ontwikkeld wordt. Dit is de basis om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES).  Communicatie met en voorlichting van alle stakeholders en met name naar de inwoners vinden wij hierbij van cruciaal belang.

Gemeentebelang heeft als uitgangspunt voor de energietransitie: haalbaar en betaalbaar. Het behalen van de doelstellingen moet gedragen worden door de ondernemers en inwoners en niet van bovenaf opgelegd. De doelstellingen zijn wat ons betreft een gegeven maar gedurende de komende jaren moeten we wel de vinger aan pols houden om te kijken of deze voor onze gemeente haalbaar en daadwerkelijk realistisch zijn.

Vraag: Op welke wijze wordt de Raad betrokken bij de verdere invulling van de RES?

Voor aanvragen van voor één juli is het verplicht bij nieuwbouw “gasloos” te bouwen. Dit betekent voor betrokkenen behalve hogere bouwkosten door druk op kosten van materialen en arbeid, extra investeringen in alternatieve vormen van energie.

Wij wonen in een groene gemeente. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Ook de natuur moet de ruimte krijgen op een fatsoenlijk leefgebied. Wij zijn positief dat de gemeente heeft ingestemd om bijvoorbeeld sommige bloemen- en insectensoorten een groter leefgebied te geven door haar toekomstig groenbeleid hierop aan te passen.

Het circulaire denken voor wat betreft afvalinzameling is ten opzichte van veel andere gemeenten nog onderontwikkeld. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging van de 21e eeuw, namelijk veel efficiënter omgaan met afval- en grondstoffen. Gemeentebelang wil hierop aansluiten door binnen de gemeente meer circulaire inkoop te vragen en lokale bedrijven mee te nemen en uit te dagen. Graag zien wij dat circulariteit een zwaar afwegingscriterium wordt in de gemeentelijke inkoopwaarden en gunningscriteria.

Vraag: Begin dit jaar is er een bewonersonderzoek over afval en grondstoffen gepresenteerd. Wanneer gaat het college concreet wat doen met de aanbevelingen?        

Vraag: Wat voor maatregelen neemt de gemeente om circulariteit binnen de gemeentegrenzen te bevorderen?

Wij vinden het afkoppelen van regenwaterafvoeren van de riolering en het infiltreren van regenwater van belang. Het helpt namelijk om wateroverlast van hoosbuien zoveel mogelijk te beperken. Gelukkig zijn in Elspeet op dit punt belangrijke stappen gemaakt. Om dit proces efficiënt en effectief uit te voeren kan naar onze mening afkoppeling zoveel mogelijk gecombineerd worden met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.

Gezond leven is een eigen verantwoordelijkheid. Maar het is goed dat er vanuit de gemeente het nodige gedaan wordt aan voorlichting en stimulatie door middel van verschillende programma’s. Verslaving en nazorg na preventielessen zijn zaken die met name voor jongeren onze aandacht blijven vragen.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Er staat veel op stapel bij dit programmaonderdeel waar Gemeentebelang naar uitkijkt. In alle kernen worden veel zaken opgepakt die de verkeersveiligheid ten goede komen. We benoemen er slechts enkele: De Harderwijkerweg in Hulshorst binnen en buiten de kom wordt eindelijk aangepakt, onderzoek mogelijke realisatie van een rotonde op de kruising Halfweg, onderzoek brilconstructie bij de afritten aan de Eperweg bij de A28.

Vraag: Wat is de status van de gewenste brilconstructie Eperweg/A28 en rotonde bij Halfweg?

Vraag: De inwoners in Vierhouten hebben veel zaken aangedragen die zouden bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid en doorstroming. Wanneer komen er concrete acties om de verkeerssituatie in Vierhouten te verbeteren?

Het project ten behoeve van de herinrichting van de stationsomgeving is inmiddels gestart. Gezien de veiligheidsrisico’s en verkeersdruk in de huidige situatie dient dit project een hoge prioriteit te houden. Wij zijn blij met de keuze die gemaakt is om twee tunnels bij de spoorwegovergang te realiseren. Dit geeft extra mogelijkheden de veiligheid voor fietsers in en om het centrum te verbeteren.

Gemeentebelang is tegen het afsluiten van wegen en paden tenzij hier zwaarwegende redenen voor zijn. Dit om waar het kan de doorstroming maximaal te bevorderen en energieverspilling door omrijden te voorkomen.

Veiligheid

Gemeentebelang hecht veel waarde aan de rol en aanwezigheid van agenten in de wijk. Meer in de wijk betekent beter je inwoners leren kennen, weten wat er speelt, weten wie je kan benaderen. Wij vragen het college om zich maximaal te blijven inspannen de wijkagent zoveel als mogelijk in de wijk te laten opereren en de leefbaarheid in de wijk optimaal te borgen.

Vraag: welke mogelijkheden ziet het college om meer blauw op straat, met name in de wijk, te krijgen?

Daarnaast blijft Gemeentebelang aandacht vragen voor handhaving. Handhaving is geen doel. Het komt pas aan de orde aan het einde van de keten van het maken van de wet- en regelgeving, preventie en voorlichting. Wij zijn voorstander van minder regels die wel gehandhaafd kunnen worden. Met name het handhaven van (drugs-) overlast wordt door de inwoners terecht erg belangrijk gevonden. In april zijn door Gemeentebelang al vragen gesteld hoe de gemeente de handhaving op dit punt beter gaat borgen.

Vraag: welke concrete acties zijn er op korte termijn te verwachten om de gevolgen van (drugs-) overlast te beperken?

Zorgen zijn er nog steeds rondom de brandweer. Bureaucratie vanuit VNOG maakt het lastig om lokaal als brandweervrijwilligers je werk te kunnen doen. Gemeentebelang weet dat het college zich daar sterk voor maakt maar wil dit hier nogmaals onderstrepen.

Vraag: Is het college bereid zich hard te maken voor twee posten en voldoende  (blus-) middelen in onze gemeente ten behoeve van de veiligheid van onze inwoners?

Hetzelfde geldt voor een permanente ambulancepost op een zo gunstig mogelijke locatie. Wij blijven daarover, net zoals onze aandacht voor meer agenten, de trom roeren.

Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Het vormgeven van de revitalisering van sportpark de Wiltsangh is in volle gang.  Zodra gereed zal dit nieuwe sportpark maximaal bijdragen aan het faciliteren van sportactiviteiten voor jong en oud. Daarbij is kennis van de wensen van de diverse sportverenigingen cruciaal om sport in Nunspeet optimaal te faciliteren en daarmee de gezondheid te stimuleren. Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik zal hierdoor breed gedragen worden. In dat licht onderstreept Gemeentebelang dan ook het belang van de sportparkmanager.

Gemeentebelang hecht veel waarde aan sport en juicht ontwikkelingen op breed maatschappelijk sporten van harte toe. Sport is gezond en samen sporten is goed voor de sociale samenhang in onze gemeente.

Cultuur is een belangrijk goed voor alle kernen van Nunspeet. We zijn dan ook blij met de instandhouding van het cultuurfonds. Wij zullen aandacht blijven vragen voor de faciliterende rol die naar onze mening de gemeente heeft ten aanzien van het in stand houden van de culturele centra zoals Veluvine, de musea in Nunspeet en Elspeet, buurt- en dorpshuizen en het Kulturhus.

Vraag: wij vinden het belangrijk dat de functie van Kulturhus voor de volledige Elspeetse bevolking geborgd wordt. Wat is de status van het lopende proces waarin de toekomst van het huidige Kulturhus wordt besproken?

Wat betreft het groenbeleid zijn we heel tevreden met de hoge ambities die in het programma zijn opgenomen. Herstel en verbetering van natuurwaarde en biodiversiteit blijven belangrijk binnen onze gemeente, maar wel zodanig dat de inwoners en recreanten er van kunnen blijven genieten.

Sponsoring van rotondes wat betreft openbaar groen onderhoud loopt voortvarend. Uitbreiding van dit beleid ziet Gemeentebelang als een mooi voorbeeld van meer samenleving en minder overheid.

Wel blijven wij aandringen om zwerfvuil en overlast van hondenpoep tegen te gaan. Een grote ergernis van onze inwoners. Goed dat dit wordt geëvalueerd. Wel zien wij graag handhaving bij overtredingen in de woongebieden en het centrum.

Vraag: Er is onder andere op het punt van overlast door hondenpoep gevraagd om participatie vanuit de inwoners, Wanneer kunnen we de evaluatie van deze raadpleging verwachten en de eventuele acties die daaruit voortvloeien?

Economische zaken

Gemeentebelang is blij dat er gewerkt wordt aan een gedragen toeristische visie. Wij dragen hier, onder andere door de door ons georganiseerde themabijeenkomst, graag ons steentje aan bij. Wij zien een coördinerende  rol weggelegd voor NUDK bij de implementatie en uitvoering van deze visie.

De visie zal recht moeten doen aan alle aspecten die Nunspeet en de kernen toeristisch aantrekkelijk maken zoals de natuur, de centrumondernemers, de kustgebieden, fietspaden, wandel- en klompenpaden, campings, vakantieparken.

Ook uit de door ons georganiseerde themabijeenkomst is gebleken dat het belangrijk is dat een goed evenwicht gezocht wordt tussen het geven van ruimte aan het zo noodzakelijke toerisme en de bewoonbaarheid voor de inwoners. Daarnaast zullen wij aandacht blijven vragen voor onderwerpen op het raakvlak tussen economie en recreatie:

  • Het succesvol uitvoeren van het project vitale vakantieparken.
  • Het inzetten van de schaapskudde als toeristische trekpleister en ten behoeve van het heidebeheer. Mocht blijken dat uitbreiding van de kudde nodig is staat Gemeentebelang daarachter. Voor een nieuwe of extra schaapskooi zien wij ook Vierhouten als mogelijke optie.
  • Het zoveel mogelijk openhouden van natuurgebieden voor wandelaars en fietsers.
  • Vormgeven van Nunspeet aan Zee: het watergebied moet toegankelijker worden voor onze inwoners.

Vraag: Komt er nog een specifieke gebiedsvisie voor de randmeren als onderdeel van de toeristische visie?

Ook op het gebied van economische zaken willen wij het belang benadrukken van de regiefunctie van de gemeente. Kwalitatieve doorontwikkeling van de centrumomgeving en de bedrijvenparken zou wat ons betreft het uitgangspunt voor deze regierol moeten zijn. Wij blijven dan ook pleiten voor een uitbreiding van de rol van de bedrijfscontactfunctionaris en parkmanagers.

Gemeentebelang wil graag initiatieven stimuleren waar het voor ondernemers en werkzoekenden in de gemeente makkelijker is elkaar te kunnen vinden. Graag zien wij uitbreiding voor de rol van de jobcoach. Samen met de bedrijvencontactfunctionaris en het onderwijs moet het mogelijk zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Blijf als gemeente daarbij de kleine bedrijven ook actief informeren over de mogelijkheden en beperk daarin de administratieve lasten.

Wij vinden het van groot belang dat de gemeente continue in contact blijft met de ondernemers. Wij zien graag dat de gemeentelijke organisatie de ondernemers actief opzoekt en met hen meedenkt hoe de wensen van hen op de best mogelijke wijze, binnen de ambtelijk gestelde kaders, kunnen worden gerealiseerd.

Vraag: op welke wijze denkt het college de regierol richting de ondernemers en de gevraagde (pro-) actieve houding verder te gaan versterken?

Bestuur en ondersteuning

Gemeentebelang hecht eraan een zelfstandige gemeente te blijven. Het uitgangspunt van Gemeentebelang is: “Samenwerken waar het moet, zelfstandig waar het kan”. Een goede en krachtige samenwerking met buurgemeenten is van belang en dient zowel ten goede te komen aan onze inwoners als aan de bedrijven. Dit kan in bestaande verbanden zoals het NEO maar wij staan ook zeker open voor het aangaan van andere samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld met Zwolle. Gemeentebelang vind dat de verkenning naar mogelijke samenwerking die bekend staat onder “”Kop van de Veluwe” ook in dit kader geplaatst moet worden.

Om te voorkomen dat veel geld en tijd gestoken wordt in initiatieven die uiteindelijk weinig toegevoegde waarde hebben voor de gemeente vindt Gemeentebelang het belangrijk dat vooraf SMART bepaald wordt wat de voordelen van een samenwerkingsverband zijn. Deze voordelen zullen ook tijdens de samenwerking gemeten en geëvalueerd moeten worden. Uiteindelijk moet samenwerking altijd in het voordeel van onze inwoners en ondernemers zijn.

Vraag: Op welke wijze wil denkt het college nut en noodzaak van mogelijke samenwerkingsverbanden objectief te beoordelen?

Waardevol vinden wij de optimalisatie van het Klant Contact Center, het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners. Klantgerichte aanpak (je verplaatsen in het probleem), servicegericht opereren en optimale communicatie met de inwoners zijn de sleutelwoorden om dit naar een hoger plan te tillen.

Vraag: op welke wijze denkt het college de gevraagde proactieve houding verder te versterken. Speelt kerngericht werken in dit denken een rol?

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de gemeente zich actief toespitst op de plannen en ideeën uit de samenleving. Niet de “nee tenzij” maar de “ja mits” gedachte moet leidend zijn. Daarbij is van belang dat onze ambtenaren vaker een kijkje nemen in de wijk, op locatie en in gesprek met de belanghebbenden ter plekke. Dit werk in onze optiek beter dan het proberen de samenleving te reguleren middels regelgeving. Uitgangspunt voor Gemeentebelang is minder regels met goede en strakke handhaving.

Vraag: Op welke wijze bewaakt het college dat er per saldo minder regelgeving komt. Denk bijvoorbeeld aan de vuistregen dat bij de invoering van een beleidsregel er minimaal twee andere moeten verdwijnen.

Het blijft noodzakelijk zeer verantwoord met de beschikbare financiële middelen om te gaan. Gemeentelang heeft eerder aangedrongen om kritisch naar de subsidiestromen te gaan kijken en te bekijken of er wel duidelijke afbakening is van de taken van de ontvangers van de geldstromen. Wij begrijpen de vragen om meer subsidie van diverse partijen uit onder andere het sociale werkveld maar willen oppassen voor versnippering en zijn geen voorstander van het principe wie het eerst komt die het eerst maalt of wie het hardst schreeuwt krijgt zijn zin. Wij pleiten dan ook voor een weloverwogen ambtelijke afweging ten aanzien van de subsidies in het sociale werkveld.

Vraag: Is het college bereid de controle op de zinvolle besteding van subsidiestromen te vergroten door een verbeterde coördinatie in de vorm van bijvoorbeeld een subsidie-coördinator?

De gemeente Nunspeet is financieel een kerngezonde gemeente. De komende grote projecten alsmede een hoog voorzieningenniveau vragen constante investeringen van de gemeente. Als gemeente moeten we daarom blijven werken aan een gezonde inkomstenstroom. Wij zijn blij met de verhoogde inzichtelijkheid van de reserves en we gaan ervan uit dat deze inzichtelijkheid behouden blijft of zelfs nog verbeterd wordt.

Zoals we deze beschouwingen al zijn begonnen is het van belang dat de komende jaren alle programma’s worden ingevuld vanuit een sluitende begroting waarmee wij blijven handelen vanuit een verantwoord financieel beleid zodat de lusten voor de inwoners hoog zijn en de lasten laag.

Nunspeet, 9 oktober 2019

 

Namens de fractie van Gemeentebelang,

 

Marc Konings, fractievoorzitter

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...