Algemene beschouwingen op de programmabegroting 2021-2024

15 oktober 2020

Gemeentebelang complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn, zeker ook als gevolg van de corona crisis, en er voorbehouden zijn gemaakt is er toch weer een op papier sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn we als Gemeentebelang blij mee omdat een degelijke basis biedt voor een gemeente waar de lusten voor de inwoners hoog zijn en de lasten relatief laag.

Het woord is gevallen: Corona. Uiteraard willen we het grote en kleine leed wat de pandemie voor gevolgen heeft gehad en nog heeft hier niet onbenoemd laten. Het was goed dat alle partijen zich aan hebben gesloten bij ons initiatief om tijdens deze crisis geen politieke profilering te doen. In deze zware tijd past het absoluut niet in om aan te geven dat deze crisis beter links of rechtsom aangepakt moet worden. De gelederen zijn op dat moment direct gesloten gesloten.
Gemeentebelang is tevreden met de investeringsbegroting die voortgekomen is uit de samenwerking tussen het college, de ambtenaren en de raad. Deze biedt helderheid ten aanzien van de investeringen die we als gemeente gaan doen in de samenleving en wat de noodzakelijke bijdrage hiervoor is. Gelukkig zijn wij in de positie om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren met een sluitende begroting en daarnaast nog te investeren in de toekomt van en voor onze inwoners. Denk daarbij aan duurzaamheid, de stationsomgeving en de Wiltsangh. Uitgangspunt van Gemeentebelang voor deze investeringen is en blijft: in één keer goed! Daarnaast is het goed dat in toenemende mate de effectiviteit van het beleid van de gemeente met behulp van Beleids-indicatoren (BI’s) en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) wordt gemeten.

Hoewel de kostenbeheersing rondom de jeugdzorg ons nog steeds zorgen baart zien we positieve ontwikkelingen. Met name de kortere lijnen naar de zorgaanbieders en meer eigen regie zijn zaken die ons erg aanspreken. Wij vinden het zorgwekkend en eigenlijk onacceptabel dat er steeds meer taken naar de gemeente komen zonder toereikend budget en zullen blijven wijzen op de gewenste volgorde: eerst geld dan taken. Denk naast de jeugdzorg aan de WMO, VNOG en Corona.

Gezien de zorgen en onzekerheden zijn we dan ook erg terughoudend met het stellen van nieuwe prioriteiten en wensen. Wij zijn er echter van overtuigd dat geld niet altijd de beperkende factor hoeft te zijn en dat een belangrijk deel van de afspraken in het coalitieakkoord gerealiseerd kunnen worden met zeer beperkte financiële middelen. Uitgangspunt in het denken en handelen moet dan zijn: We doen het samen! Gemeentebelang ziet belangrijke kansen voor de gemeentelijke organisatie waar het gaat om pro-activiteit, betrekken en ondersteunen van de inwoners en verder invullen van de coördinerende en faciliterende rol.

Sociaal Domein en Welzijn
Zoals reeds in de inleiding gezegd vindt Gemeentebelang het van het grootste belang dat de kostenoverschrijdingen in de jeugdzorg op zo kort mogelijke termijn beheerst gaan worden. Ook onorthodoxe maatregelen zijn wat ons betreft bespreekbaar met als uitgangspunt: de best passende zorg volstaat. De nadruk zal moeten komen te liggen op preventie en samenwerking tussen de ouders en de zorgverleners.
Iedereen telt mee. Gemeentebelang staat nog steeds achter haar oproep: “één gezin, één plan, één regisseur”. En is dan ook blij met het besluit om te komen tot een integrale en proactieve aanpak in het sociale werkveld met behulp van sociaal regisseurs die verbindend werken tussen de inwoners en (hulp)instanties.
Vraag: Wanneer kunnen wij een concrete invulling verwachten van de rol van sociaal regisseur en wat gaat volgens de gemeente zijn/haar rol worden?
Vraag: Zijn er nog wijzigingen te verwachten in het armoede- en bijstandsbeleid als gevolg van Corona of verstrekt de landelijke overheid voldoende middelen?
Wij benadrukken de noodzaak tot samenwerking van de verschillende welszijnsorganisaties. Participatie van jongeren blijft in onze ogen echter een probleem. Een jongerenraad blijft een gemis. Gemeentebelang wil de jongeren graag betrekken bij de besluitvorming, het is tenslotte hun toekomst.
Vraag: Hoe is het jongerenwerk in onze gemeente vormgegeven en krijgen jongeren de kans om optimaal in onze samenleving mee te doen?
Gemeentebelang vindt de rol van WOC’s in alle kernen belangrijk en zal deze blijven benadrukken.
Vraag: Is er al gedegen onderzoek gedaan naar de resultaten van het WOC? Heeft het college net als wij signalen ontvangen dat er zeer weinig betrokkenheid vanuit de wijken is?

Onderwijs
Zoals bekend hecht Gemeentebelang veel waarde aan de beschikbaarheid van openbaar onderwijs. Wij zullen daarom de activiteiten van de stichting PROO nauwgezet blijven volgen. De onderwijshuisvesting in onze ogen wordt voldoende vormgegeven door de vorming van IKC’s. De ontwikkelingen van de laatste tijd zoals de renovatie van Boaz-Jachim en de plannen rondom IKC-Oost dragen daaraan bij.
Vraag: Op welke wijze wil het college invulling geven aan de participatie ten aanzien van het IKC-Oost en de direct belanghebbenden?

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Bij Gemeentebelang leeft al jaren de wens voor een evenemententerrein. In het najaar staat het beleid rondom evenementen op de agenda. Hierin wordt aandacht besteed aan het aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.
Vraag: In de Raad van maart 2019 is een toezegging gedaan rondom een permanente locatie voor een evenemententerrein. Wat is de status en het tijdspad hiervan? Wordt in dit kader ook de behoefte aan een evenemententerrein voor kleinschalige evenementen (b.v. kermis) meegenomen?

Gemeentebelang ziet en hoort, ondanks de verbeterde communicatie, nog steeds veel klachten over het verstrekken van evenementenvergunningen. Gemeentebelang is van mening dat vereenvoudiging van het proces en een “ja-mits”-beleid zal leiden tot minder frustraties bij de indieners.
Vraag: Welke concrete acties worden de komende tijd ondernomen om het proces van het aanvragen van vergunningen verder te faciliteren en optimaliseren?
Fietsparkeren heeft de afgelopen maanden door Corona veel aandacht gekregen. Gemeentebelang is blij met de maatregelen die op dit gebied getroffen zijn.
Vraag: Kan het college aangeven welke stappen verder genomen worden om het fietsparkeren in met name het centrum van Nunspeet blijvend beter te reguleren?
Gemeentebelang is blij dat het woningbouw-programma goed op stoom ligt. Ons uitgangspunt zal blijven :”betaalbare woningen voor iedereen”.
Plan Molenbeek in Nunspeet vordert gestaag, Elspeet heeft er een mooie wijk bij en in Hulshorst en Vierhouten zijn en worden woningen gerealiseerd op basis van een CPO-initiatief. Ook zijn er veel initiatieven op inbreidingslocaties. Indien er een aantoonbare noodzaak voor woningbouw is heeft de gemeente door het voorkeursrecht op ‘t Hul-Noord optimaal geborgd dat deze voor alle bevolkingsgroepen tegen redelijke prijzen gebouwd kunnen worden. Wij vinden dat het beleid gericht moet blijven op doorstroming en passende woningen voor zowel jongeren (startersleningen) en ouderen. Wij zijn nog altijd blij met de door ons geïntroduceerde CPO-projecten.

Vraag: kan het college aangeven wat het tijdspad is nu er op de structuurvisies van de Kijktuinen en ’t Hul-Noord gereageerd kan worden?
Om onrendabele boerenbedrijven de ruimte te geven om hun bezit een andere functie te geven en verrommeling tegen te gaan vinden wij het beleid rondom functieverandering een goede aanvulling op het bestaande beleid. Wij vinden wel dat de functieverandering met respect voor de omgeving doorgevoerd moet worden.
Handhaving op illegaal wonen begint zijn vruchten af te werpen. Het plan Vitale Vakantieparken levert daar een belangrijke bijdrage aan met o.a. het opnemen van pauzewoningen en eigen inzet en voldoende woningen.

Volksgezondheid en milieu
Gemeentebelang vindt het behalen van de door de gemeente gestelde doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid enorm belangrijk. Communicatie met en voorlichting voor alle stakeholders, met name de inwoners is de basis om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeentebelang heeft als uitgangspunt voor de energietransitie: haalbaar, meetbaar en betaalbaar. Het behalen van de doelstellingen moet gedragen worden door de ondernemers en inwoners en niet van bovenaf opgelegd. De energieregisseur, de gemeentelijke energiecorporatie en duurzaamheidsleningen spelen hierbij een belangrijke rol.
Gemeentebelang wil aan circulariteit meer invulling geven door binnen de gemeente meer circulaire inkoop te vragen en lokale bedrijven mee te nemen en uit te dagen. Graag zien wij dat circulariteit een zwaar afwegingscriterium wordt in de gemeentelijke inkoopwaarden en gunningscriteria.
Vraag: wat is status van het initiatief rondom Diftar dat in NEO-verband is opgepakt?
Vraag: Wat voor maatregelen neemt de gemeente om circulariteit binnen de gemeentegrenzen te bevorderen?
Gezond leven is vooral een eigen verantwoordelijkheid. Het is echter goed dat er vanuit de gemeente het nodige gedaan wordt aan voorlichting en stimulatie door middel van verschillende programma’s. Verslaving en nazorg na preventielessen zijn zaken die met name voor jongeren onze aandacht blijven vragen.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Er staat veel op stapel bij dit programmaonderdeel waar Gemeentebelang naar uitkijkt. In alle kernen worden veel zaken opgepakt die de verkeersveiligheid ten goede komen.
Vraag: De inwoners van Vierhouten hebben veel zaken aangedragen die zouden bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid en doorstroming. Wanneer komen er concrete acties om de verkeerssituatie in Vierhouten te verbeteren? Is er vooraf een bedrag uitgetrokken voor deze aanpassingen?

De voorbereiding van de verbetering van het stationsgebied vordert gestaag. Gemeentebelang is erg blij met de manier waarop niet alleen de gemeenteraad, maar alle inwoners en belanghebbenden betrokken worden. Op verzoek van de gemeenteraad wordt er op dit moment verder gekeken naar een alternatief ontwerp, waarbij meer ruimte en veiligheid ontstaat voor fietsers en voetgangers.
Vraag: zorgt het recente verzoek van de raad om ook een alternatief ontwerp voor de stationsomgeving verder uit te werken voor vertraging of blijft het project op schema?
Vraag: wat is de huidige stand van zaken in het updaten van de entree Elspeterweg A28 – Spoorlijn, welke in samenhang met de stationsomgeving gerealiseerd moet worden?
Gemeentebelang is tegen het afsluiten van wegen en paden tenzij hier zwaarwegende redenen voor zijn. Dit om waar het kan de doorstroming maximaal te bevorderen en energieverspilling door omrijden te voorkomen. Wij merken ook veel onrust onder inwoners over het mogelijk afsluiten van wandel- en fietspaden. Voor Gemeentebelang is en blijft het uitgangspunt om in onze leefomgeving goed wonen, werken en recreëren in stand te houden.
Vraag: wanneer en hoe worden de inwoners en de raad betrokken bij de discussie rondom recreatieve zonering en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van de natuur?

Veiligheid
Gemeentebelang hecht veel waarde aan de rol en aanwezigheid van agenten in de wijk en aan handhaving van het beleid. Met name het handhaven van (drugs-) overlast wordt door de inwoners terecht erg belangrijk gevonden. Hetzelfde geldt voor het tegengaan van zwerfvuil en overlast door hondenpoep. Een grote ergernis voor inwoners. De rode lijn is: Beleid zonder handhaving is zinloos.
Vraag: In de rapportages van de politie komt steeds de relatie tussen drugsbeleid en veiligheid aan de orde. Ons drugsbeleid is de laatste jaren niet aangepast aan de realiteit. Is het college voornemens dit beleid het komende kalenderjaar aan te scherpen?
Zorgen zijn er nog steeds rondom de brandweer. Bureaucratie vanuit VNOG maakt het lastig om lokaal als brandweervrijwilligers je werk te kunnen doen. Wij zullen de ontwikkelingen op dit punt blijven volgen en zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de beschikbaarheid van (blus-) middelen voor onder andere natuurbranden.
Vraag: Wat is de status van het onderzoek naar de wenselijke hoeveelheid (blus-) middelen in onze gemeente ten behoeve van de veiligheid van onze inwoners?
Vraag: Gemeentebelang vraagt al jaren aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance naar de kernen. Zijn hierover recente gegevens beschikbaar?

Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
Het vormgeven van de revitalisering van sportpark de Wiltsangh is in volle gang. Gemeentebelang benadrukt het belang van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik. In dat licht onderstreept Gemeentebelang dan ook het belang van de sportparkmanager.
Cultuur is een belangrijk goed voor alle kernen van Nunspeet. We zijn dan ook blij met de instandhouding van het cultuurfonds en de beoogde rol voor NUDK. Samen moeten zij zorgen voor het in stand houden van de culturele centra zoals Veluvine, de musea in Nunspeet en Elspeet, buurt- en dorpshuizen en het Kulturhus. Ten aanzien van het Kulturhus blijft Gemeentebelang de voortgang met betrekking tot het realiseren van een dorpshuisfunctie voor alle Elspeters nauwgezet volgen.
Wat betreft het groenbeleid zijn we heel tevreden met de hoge ambities die in het programma zijn opgenomen. Herstel en verbetering van natuurwaarde en biodiversiteit blijven belangrijk binnen onze gemeente, maar wel zodanig dat de inwoners en recreanten er van kunnen blijven genieten.
Gemeentebelang vindt het van belang dat de schaapskudde goed gefaciliteerd wordt in haar belangrijke rol in het beheer van onze heidevelden en haar grote recreatieve waarde. Daarbij is een passende schaapskooi die ruimte geeft aan uitbreiding van de kudde onontbeerlijk.
Om de recreatieve ambities van de gemeente Nunspeet waar te maken, is het heffen van toeristenbelasting op een passend niveau een noodzaak.
Vraag: Wat is de actuele status van de inventarisatie van de verschillende mogelijkheden om tot een andere heffingswijze van de toeristenbelasting te komen?

Economische zaken
Gemeentebelang is blij dat er gewerkt wordt aan een gedragen toeristische visie. De visie zal recht moeten doen aan alle aspecten die Nunspeet en de kernen toeristisch aantrekkelijk maken zoals de natuur, de centrumondernemers, de kustgebieden, fietspaden, wandel- en klompenpaden, campings, vakantieparken.
Belangrijk is dat een goed evenwicht gezocht wordt tussen het geven van ruimte aan het zo noodzakelijke toerisme en de bewoonbaarheid voor de inwoners.
In dat kader zullen wij aandacht blijven vragen voor onderwerpen op het raakvlak tussen economie en recreatie:
– Het succesvol uitvoeren van het project vitale vakantieparken.
– Het inzetten van de schaapskudde als toeristische trekpleister en ten behoeve van het heidebeheer.
– Het zoveel mogelijk openhouden van natuurgebieden voor wandelaars en fietsers.

– Verder vormgeven van Nunspeet aan Zee: het watergebied moet toegankelijker worden voor onze inwoners.
Ook op het gebied van economische zaken willen wij het belang benadrukken van de regiefunctie van de gemeente. Wij vinden het van groot belang dat de gemeente continue in contact blijft met de ondernemers. Kwalitatieve doorontwikkeling van de centrumomgeving en de bedrijvenparken zou wat ons betreft het uitgangspunt voor deze regierol moeten zijn. Wij blijven dan ook pleiten voor een uitbreiding van de rol van de bedrijfscontactfunctionaris en parkmanagers.
Ook op strategisch niveau zijn wij blij dat de gemeente een keuze heeft gemaakt voor de Regio Zwolle. Nunspeet is onderdeel van een sterke economische topregio en wij zijn heel benieuwd naar de kansen en uitwerking daarvan voor ons lokaal ondernemersklimaat.

Bestuur en ondersteuning
Gemeentebelang hecht eraan een zelfstandige gemeente te blijven. Het uitgangspunt van Gemeentebelang is: “Samenwerken waar het moet, zelfstandig waar het kan”. Een goede en krachtige samenwerking andere gemeenten is van belang maar dient dan wel ten goede te komen aan onze inwoners en de bedrijven. Wij zijn dan ook blij met de bestaande verbanden zoals NEO en de samenwerking in de regio Zwolle. Van belang is dat vooraf bepaald wordt wat de toegevoegde waarde van samenwerking kan en hoe deze gemeten wordt.
Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de gemeente zich actief toespitst op de plannen en ideeën uit de samenleving. Niet de “nee tenzij” maar de “ja mits” gedachte moet leidend zijn. Daarnaast moet in onze optiek meer gestuurd worden op resultaat, zichtbaarheid en het nemen van verantwoordelijkheid.
Vraag: Gemeentebelang ziet daarom graag een actieve houding en ambtenaren die graag meer buiten het gemeentehuis en middenin de samenleving aan de slag te gaan. Op welke wijze denkt het college hieraan invulling te geven?
Tenslotte: de gemeente Nunspeet is financieel een kerngezonde gemeente. De komende grote projecten alsmede een hoog voorzieningenniveau vragen constante investeringen van de gemeente. Zoals we deze beschouwingen al zijn begonnen is het van belang dat de komende jaren alle programma’s en projecten worden ingevuld vanuit een sluitende (investerings-)begroting waarmee wij blijven handelen vanuit een verantwoord financieel beleid zodat de lusten voor de inwoners hoog zijn en de lasten laag.

Nunspeet, 15 oktober 2020

Namens de fractie van Gemeentebelang,

Marc Konings, fractievoorzitter

 

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...