Algemene Politieke Beschouwingen 2023

26 oktober 2023

Onderstaand integraal de Algemene Politieke Beschouwingen die fractievoorzitter Pieter-Jan van Rossen namens Gemeentebelang deed in de begrotingsvergadering.


Wil je snel gaan, dan ga je alleen. Wil je ver komen, ga je samen.

Deze woorden, een Afrikaans spreekwoord, kwam in me op bij het schrijven van deze beschouwingen. Ze slaan – uiteraard- nadrukkelijk op ons raadsakkoord. Inmiddels werken we zo’n 1,5 jaar samen aan het beste voor Nunspeet en de hoge ambities die we hebben. We hebben in die tijd de meeste sceptici over die samenwerking wel kunnen overtuigen. Het raadsakkoord geeft juist ruimte om het met elkaar oneens te zijn, is er juist meer debat en de raad kan juist scherper onze controlerende taken uitvoeren. En in die samenwerking zetten we de goede stappen voor Nunspeet.

Tegelijkertijd zien we dat in de samenleving, zowel landelijk als ook in Nunspeet, een wantrouwen tegen de overheid is ontstaan. En dus ook jegens deze samenwerking. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: ga eens terug naar de feiten. Kijk hoe we hier samenwerken met de deuren open en kijk naar wat we bereiken voor Nunspeet. Ga niet uit van verdachtmakingen zonder feitelijke onderbouwing, maar kijk met ons mee, praat met ons mee, doe met ons mee. Ik nodig iedereen, juist als u kritisch bent, uit in deze raadszaal.

We zien ook onzekerheid in de samenleving. Onzekerheid over het huishoudboekje, over het vinden van een plek om te wonen en onzekerheid over of je als agrariër nog wel een toekomst hebt. Hier zijn geen gemakkelijke antwoorden op en als gemeente heb je vaak maar beperkte reikwijdte. Toch zullen we er alles aan moeten doen om al die mensen met onzekerheid perspectief te bieden. Daarbij moeten we niet vervallen in papieren tijgers, maar concreet en dichtbij de inwoner blijven.

We danken het college en het ambtelijk apparaat voor deze sluitende begroting die recht doet aan de afspraken in het raadsakkoord. Ik zeg sluitend, maar wel door een sluitpost toe te voegen. Doordat de uitkering van het Rijk in 2026 lager lijkt uit te vallen staat er voor nu een OZB-verhoging in de boeken. Gelukkig zijn de eerste signalen dat een en ander nog verzacht kan worden er al wel. Bovendien betekent een OZB-verhoging in de gemeentelijke begroting niet dat dit zich 1-op-1 vertaalt naar een lastenverzwaring voor onze inwoners. De hogere opbrengsten wordt immers over steeds meer huishoudens verdeeld. De groei van onze gemeente heeft dus ook een positief effect hierop voor onze inwoner.

Samen kom je verder. Dat telt niet alleen in de politiek, maar ook in de samenleving. En geldt niet alleen voor hóe je dingen doet, maar ook voor wát je doet. Een gemeente en een gemeenschap groeit niet met woningen alleen, maar wordt pas beter, duurzaam, leefbaarder als je álle aspecten die belangrijk zijn voor een samenleving daarin betrekt. En in een steeds onrustig wordende wereld wordt mij ook steeds duidelijker hoe dankbaar we mogen zijn dat we op een plek in de wereld leven waarin we heel veel hebben en heel veel zaken goed gaan. Tegelijkertijd mag het besef van ‘we hebben het goed’ niet leiden tot een blinde vlek voor de mensen onder ons die het níet zo goed hebben. Voor te veel mensen staat hun bestaanszekerheid nog steeds onder druk. Samen optrekken betekent dat we ook hén niet mogen vergeten. We zijn dan ook blij met de oprichting van het hulpfonds. De Nunspeetse samenleving heeft, bij monde van de deelnemende organisaties, hier zich op z’n best laten zien en het is mooi om te zien dat samen opgaan in onze gemeenschap zo concreet en helpend vorm kan krijgen.

Samen optrekken geldt ook tussen politiek en inwoner en inwoners onderling. Als politiek ga je misschien sneller zonder, maar kom je verder mét goede participatie van je inwoners. En ook voor inwoners geldt dat ze verder komen samen met politiek én andere inwoners. In dat kader zal ik namens de fractie van Gemeentebelang straks een motie indienen die oproept het participatietraject voor verkeersplan Vierhouten deel 2, met speciale aandacht voor de Gortelseweg, zo snel mogelijk te starten. Al te lang praten verschillende groepen inwoners over en tegen elkaar, maar niet mét elkaar en geldt ditzelfde voor de gemeente. Tijd om hiermee te stoppen en samen op te trekken.

Zoals gezegd, een gemeenschap groeit niet met woningen alleen, maar daar begint het wél. De woningnood is nog altijd onverminderd hoog en Gemeentebelang zet al jaren flink in op woningbouw. Om onze gemeente vitaal te houden hebben we dringend woningen nodig voor jongeren én ouderen. Gelukkig gebeurt er veel op dit gebied, wordt er flink gebouwd en blíjven we flink bouwen. Uiteindelijk is bouwen het enige échte antwoord op het woningtekort wat we hebben. Daarbij blijven we wel aandacht vragen voor de creatieve oplossingen die we hebben aangedragen en helpend zijn in zowel de vraag naar woningen als de leefbaarheid in de wijken, zoals bijvoorbeeld meergeneratiehofjes, modulair bouwen en scheiden van wonen en zorg waarbij Gemeentebelang De Veluwse Heuvel als voorbeeld ziet. Hierop blijven we het college bevragen.

Met de stijgende woningbehoefte stijgt ook de vraag naar werkgelegenheid. Die is er vollop in onze gemeente en regio, maar dat willen we ook zo houden. Woningbouwontwikkelingen moeten dus ook hand in hand gaan met ruimte om te ondernemen, zowel fysiek als binnen regelgeving. Dat vraagt dus voldoende bedrijventerrein en een faciliterende rol van de gemeente. Nunspeet ís ondernemend, laten we ook daarin dus samen optrekken.

Zorg daarbij is dat onze groei wordt geremd door een tekort aan energie. De netbeheerders hebben al aangegeven dat het net nu echt vol zit en bedrijven – en mogelijk ook huishoudens – hierdoor geraakt kunnen worden. We zullen als gemeente alles op alles moeten zetten om de gevolgen hiervan zo klein mogelijk te houden en de netbeheerders en ondernemers de ruimte te geven het netwerk weer toekomstbestendig te maken. Initiatieven als de energiehub op De Kolk moeten dan ook omarmd en zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.

Ook het welzijnsaanbod moet meegroeien met de vraag. Ik spreek dan niet enkel over onze welzijnsorganisaties, die goed werk doen in onze gemeenschap. We hebben niet voor niets in het raadsakkoord afgesproken dit te versterken en we moeten ze daar dan ook de juiste middelen voor geven. Hier komen we vanavond nog over te spreken. Gemeentebelang wil ook nadrukkelijk de rol van sport en cultuur in deze context onderstrepen. Want als we íets geleerd hebben van bijna 3 jaar corona, is hoe belangrijk sport en cultuur zijn voor het welzijn van mensen. Pas toen het níet kon ervoeren we hoe belangrijk het voor een mens is om samen te sporten, bewegen, schilderen, zingen. We kunnen heel stellig concluderen: Sport ís welzijn, cultuur ís welzijn.

We zijn dan ook trots op de opening van De Wiltsangh – in deze tijden ook nog eens binnen budget –  de revitalisatie van het sportpark, de eerste plannen voor sportpark Hulshorst en het vaststellen van de startnotitie kunst-&cultuuraanpak. Hiermee bevorderen we niet alleen het welzijn van onze eigen inwoners, maar versterken we ook het recreatieve aanbod voor onze gasten. Verstandige investeringen die op alle fronten veel opleveren.

Wil je snel gaan, dan ga je alleen. Wil je ver komen, ga je samen. Dit geldt voor politiek, inwoners én de verschillende uitdagingen waar we als gemeente voor staan. We moeten dus onze groei, ontwikkeling en daarbij passend beleid in sámenhang blijven bekijken. Deze begroting geeft daar invulling aan en Gemeentebelang zal daar invulling aan blijven geven. Zo komen we samen steeds verder.

Eerdere nieuwsberichten