Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. De gemeente moet in alle opzichten goed bereikbaar zijn, want goede mobiliteit is belangrijk voor aantrekkelijk wonen en het ontplooien van bedrijfsactiviteiten. Inwoners en gasten moeten voorzieningen zoals onderwijs, cultuur en sportaccommodaties goed en veilig kunnen bereiken.

Gemeentebelang staat voor veiligheid en een goede doorstroming, wat de bereikbaarheid en mobiliteit van iedereen ten goede komt.

Lees hieronder de volledige visie van Gemeentebelang op Bereikbaarheid & Mobiliteit.

  • Geen afsluiting van wegen of eenrichtingsverkeer

Inwoners en ondernemers zijn afhankelijk van de goede bereikbaarheid en ontsluiting van de gemeente. Daarom wil Gemeentebelang niet zomaar wegen afsluiten of eenrichtingsverkeer instellen, zonder zwaarwegend belang. Naast de negatieve effecten van omrijden beperkt het ook de bewegingsvrijheid van onze inwoners. Voor ons is een goede doorstroming belangrijk en wij vinden drempels of het zetten van paaltjes geen oplossing. Wij zijn voor andere manieren om snelheid af te remmen, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het wegprofiel.

 

  • Doorpakken op de Stationsomgeving

Het project Stationsomgeving is uitgewerkt en doorpakken is wat ons betreft nodig. Door het realiseren van een onderdoorgang voorkomen wij dat auto’s op de spoorwegovergang stil staan en lossen we het onoverzichtelijke kruisen van langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer op. Een goede en snelle realisatie van een groen, bereikbaar & veilige Stationsomgeving is belangrijk voor de doorstroom en bereikbaarheid van onze gemeente.

 

  • Duidelijke parkeerroutes in het centrum

Het is volgens Gemeentebelang belangrijk de beschikbare parkeerruimte in het centrum helder en goed aan te geven. De parkeerroute is nu niet toereikend en wij zien naast duidelijke bebording ook graag een vermelding van de parkeermogelijkheden op de gemeentewebsite. Zodoende is het voor iedereen helder waar het vrij parkeren is en waar de blauwe zone geldt. En voor Gemeentebelang is en blijft het parkeren in de gemeente Nunspeet gratis.

 

  • Onderzoek naar parkeerontheffingen in het centrum

Bewoners in het centrum van Nunspeet kunnen een ontheffing voor parkeren in de blauwe zone aanvragen. Met de zogenoemde en gekleurde gele kaart mogen zij vrij parkeren in het centrumgebied. Gemeentebelang ziet daar een uitdaging ontstaan, omdat er steeds meer appartementen in het centrum bijkomen. Wij staan voor maatwerkoplossingen en zien graag een onderzoek naar de toekomstige (parkeer)situatie voor inwoners en bezoekers in het centrum.

 

  • Een rotonde bij Halfweg

De kruising Elspeterweg, Nunspeterweg en Stakenbergweg is gevaarlijk. De kruising Halfweg is onoverzichtelijk en de kans op een (wild)aanrijding is groot. Een rotonde is wat ons betreft een veilige oplossing voor alle weggebruikers. Hoewel de provincie Gelderland de aanleg van een rotonde bij Halfweg niet steunt blijft Gemeentebelang aandringen. Desnoods moet de gemeente zelf actie ondernemen voor een veilige oversteek.

 

  • Een veilige fiets- en wandelgemeente

Gemeentebelang is voor een fiets- en wandelgemeente Wij willen aantrekkelijke en veilige fiets- en wandelroutes. Wij pleiten voor goede verlichting, veilige oversteekplekken met voorrang voor langzaam verkeer. De gemeente moet wat ons betreft fietsparkeren en de realisatie van elektrische oplaadpunten goed voorzien. Om concreet aandacht te geven aan het stimuleren van fietsen en wandelen willen we een fiets- en wandelnota met plannen voor het verbeteren van het fiets- en wandelklimaat.

 

  • Een brilconstructie op de Eperweg

De aansluiting van de Elspeterweg (N310) op de A28 door middel van twee rotondes (brilconstructie) heeft haar nut bewezen. De doorstroming is vlot en het is bovenal veilig. Gemeentebelang ziet om die reden graag dezelfde constructie bij de aansluiting van de Eperweg (N795) op de A28. De huidige twee kruisingen zijn onveilig en zorgen niet voor een goede doorstroming. Wij willen de kruisingen aanpassen naar rotondes en de gemeente zal in gesprek moeten met Rijkswaterstaat voor de realisatie.

 

  • Goede aansluiting en verbindingen in de regio

Het is volgens Gemeentebelang een langjarig traject om de A28 te verbreden. Het is daarom interessant te kijken naar de bijdrage van het openbaar vervoer als alternatief. Het openbaar vervoer is een duurzame manier om van A naar B te komen. Goede aansluiting en verbindingen in de regio zijn belangrijk. Gemeentebelang ondersteunt daarom de lobby voor een intercityverbinding in Harderwijk en (elektrische) bussen die vaker rijden, ook in de kernen.

 

  • Een toekomstvisie op mobiliteit

Is het huidige wegennetwerk en de inrichting in de gemeente toekomstbestendig? Waar komen de oplaadpunten voor elektrische auto’s en hoe kijken we aan tegen nieuwe ontwikkelingen? In nieuwbouwwijken kunnen we toekomstige innovaties meenemen, maar in bestaande wijken en kernen vraagt het wellicht meer aanpassing. Gemeentebelang wil daarom een toekomstvisie op mobiliteit.

Onze standpunten

Wonen & Werklocaties

Gemeentebelang maakt zich sterk voor passende woonruimte en goede werklocaties. Er zijn in de afgelopen periode mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet, en de planvorming voor de Elspeterbosweg in Vierhouten. Er is volop gebouwd en er zijn op meerdere plekken woningen gerealiseerd.

Samenleving, Onderwijs & Welzijn

Gemeentebelang investeert in de samenleving, onderwijs en het welzijn, want iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten daarom extra in op preventie, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Met onder andere de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken.

Cultuur, Sport & Recreatie

Gemeentebelang is sinds jaar en dag de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden. Wij maken ons hard voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij kunst, bewegen en vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Openbare Ruimte & Groen

De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil goede (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. Wij staan voor een goede doorstroming voor het verkeer, wat de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

Veiligheid, Financiën & Dienstverlening

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. De toekomst vraagt om verandering, anders denken en handelen. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet.

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.