Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022

18 oktober 2018

De programmabegroting 2019-2022 ontleent zich aan het collegeprogramma dat evenals het coalitieakkoord de ambitieuze titel heeft meegekregen: “Duurzaam koers houden”. De uitdaging voor onze gemeente ligt dan ook in de enorme opgave om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs waar te maken. Naast duurzaamheid als overkoepelend thema staan er enkele grote projecten in de begroting waarvan het uitgangspunt van Gemeentebelang daarbij is: in één keer goed! Uiteraard wel binnen realistische financiële kaders.

Dat geldt zowel voor de aanpak van de Stationsomgeving als voor de bouw van het zwembad en de nieuwe sportaccommodaties op de Wiltsangh en voor de nieuw te bouwen onderwijshuisvesting. Randvoorwaarde is dat we blijven werken met een sluitende meerjarenbegroting. Wel vragen we het college te blijven streven naar het transparanter maken van de status van financiën voor zowel de inwoners als voor de raad. Dankzij het programma Pepperflow zijn daar inmiddels al mooie stappen in gezet en wordt de inhoud voor onze inwoners inmiddels inzichtelijker en toegankelijker. Graag ziet Gemeentebelang dat deze positieve ontwikkeling de komende jaren wordt doorgezet.

Gemeentebelang is blij dat drie aspecten die wij als kernwaarde hebben terugkomen binnen het volledige collegeprogramma:

 • Samenwerking:
  • Binnen dit huis als College, Coalitie en Raad
  • Tussen de gemeente, inwoners en ondernemers
 • Iedereen doet mee:
  • Participatie
  • Inclusieve samenleving
 • Regierol van de gemeente richting alle kernen van de gemeente:
  • Inwoners, o.a. het sociaal domein
  • Ondernemers en recreatie-ondernemers

 

Sociaal Domein

Iedereen telt mee. Gemeentebelang is blij met de integrale aanpak en het besluit dat er hiervoor een voorstel komt naar de inzet en taken van sociaal regisseurs die verbindend werkt tussen de inwoners en (hulp)instanties. Graag brengen wij hierbij in herinnering onze vragen in de commissie van april met daarin onze oproep: “één gezin, één plan, één regisseur”. Wellicht is dit een kans de financiële mogelijkheden, subsidies en tegemoetkomingen naar de klant toe te brengen in plaats van afwachten totdat de klant zich meldt.

Graag willen we bij het onderwerp sociaal domein het begrip maatwerk nog even onder de aandacht brengen bij ongelijke gevallen.

Vraag:             Kan het college aangeven wat de voor- en nadelen zijn van het ontschotten de financiële stromen binnen het sociale domein en is dit juridisch mogelijk? (Jeugd, WMO en participatiewet)

 

Blij zijn wij ook dat de verschillende welszijnsorganisaties steeds meer samen optrekken waarmee er een soort van welzijnskoepel is ontstaan hetgeen Gemeentebelang van harte toejuicht. Jongerenontmoetingsplekken in alle kernen worden in overleg met jongeren aantrekkelijker gemaakt en er komt een onderzoek voor een JOP in Hulshorst. Fijn dat jongeren hierin kunnen participeren. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein blijft dit echter een probleem.  Een jongerenraad blijft een gemis. En Gemeentebelang wil de jongeren graag betrekken bij de besluitvorming, het is tenslotte hun toekomst.

Vraag:             Ziet het college mogelijkheden participatie van jongeren weer nieuw leven in te blazen?

 

Onderwijs

Met het onderwijs in het algemeen gaat het goed in onze gemeente. Zorgen blijven er echter rondom het Openbaar Onderwijs. De basisscholen de Ontdekking en de Schakel zijn dit jaar samengegaan onder het hetzelfde BRIN-nummer. Beide scholen hebben minder leerlingen dan de instandhoudingsnorm van 60 leerlingen. Dit is een verantwoordelijkheid van stichting PROO en heeft de aandacht van het college maar Gemeentebelang maakt zich wel zorgen over het al jaren teruglopende leerlingenaantal. Wij gaan ervan uit dat het teruglopend aantal leerlingen geen consequenties zal hebben voor het openbaar onderwijs.

De vernieuwing van onderwijshuisvesting krijgt volop aandacht. IKC-Oost, een nieuwe Da Costaschool en de renovatie van Boaz-Jachim staan op de planning, een goede zaak. Het college is afgelopen jaar in gesprek geweest aangaande separate huisvesting voor het Junior College. We hebben begrepen dat het aantal leerlingen momenteel wat terugloopt. Gemeentebelang ziet graag dat juist voor kwetsbare leerlingen een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk moet zijn. Een goede onderwijshuisvesting hoort daarbij.

Vraag:          Wat is de status m.b.t. huisvesting van het Junior College?

  

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Komend voorjaar staat de door Gemeentebelang zeer gewenste upgrade van het marktplein gepland. Bij de invulling van deze plannen heeft er actief participatie van inwoners en ondernemers plaatsgevonden wat wij van harte toejuichen. Na de upgrade en de herindeling van de weekmarkt op donderdagochtend ziet Gemeentebelang graag een constructieve samenwerking tussen horeca, centrumondernemers en weekmarkt ontstaan zodat het marktplein optimaal benut kan worden en aantrekkelijk wordt voor betrokkenen, inwoners en toeristen. Wij roepen het college op zich hier sterk voor te maken. In het collegeprogramma staan oplossingen voor de fiets(parkeer)problematiek benoemd, daar zijn we blij mee.

Bij Gemeentebelang leeft al jaren de wens voor een evenemententerrein. In het collegeprogramma is opgenomen dat er beleid ontwikkeld wordt over evenementenlocaties met aandacht voor het aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.

Vraag:             Maakt een permanente locatie voor een evenemententerrein hier nog deel van uit?

Om de kwaliteit van vergunningverlening aan evenementen te kunnen waarborgen komt er uitbreiding van uren en staat men open voor maatwerk en flexibiliteit alsmede, daar waar nodig, ondersteuning. Gemeentebelang is hier blij mee en zal dit belangstellend volgen. Daar waar mogelijk zal een vereenvoudiging van aanvragen tot minder frustraties van indieners leiden.

Het woningbouwprogramma ligt op stoom. Plan Molenbeek in Nunspeet vordert gestaag en Elspeet krijgt er een mooie wijk bij. In Hulshorst is het plan Weversweg losgetrokken, daar wordt een mooi CPO-project gerealiseerd.

Vraag:             Welke mogelijkheden ziet het college nog om te bouwen in Vierhouten?

Passende woningbouw voor ouderen en toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen vinden wij een belangrijk goed voor de betrokken inwoners. Als het gaat om toegankelijkheid zou de sociaal regisseur daar een belangrijke rol kunnen spelen.

Handhaving op illegaal wonen begint zijn vruchten af te werpen. Het plan Vitale Vakantieparken levert daar een belangrijke bijdrage aan met o.a. het opnemen van pauzewoningen en eigen inzet en voldoende woningen erbij.

Actieve grondpolitiek geeft ruimte richting de toekomst om te bouwen wat in onze woonvisie staat. Zo heeft de gemeente de regie en ontstaat er ruimte voor sociale woningbouw, voor CPO-projecten en andere genoemde groepen uit de woonvisie. Gemeentebelang vindt het goed dat de starterslening uitgebreid is en dat er volop gebruik van de duurzaamheidslening wordt gemaakt.

 

Volksgezondheid en milieu

Gezond leven is een eigen verantwoordelijkheid. Maar het is goed dat er vanuit de gemeente het nodige gedaan wordt aan voorlichting en stimulatie door middel van verschillende programma’s. Verslaving en nazorg na preventielessen zijn zaken die met name voor jongeren onze aandacht blijven vragen. Gemeentebelang zet graag in op een gezonde en vitale leefomgeving. In 2016 is het Dynamisch Masterplan Duurzaamheid gepresenteerd. Dit plan bevat goede plannen en analyses, maar sinds de presentatie blijft het opmerkelijk stil.

Vraag:             Wanneer kunnen wij de uitwerking van het Dynamisch Masterplan Duurzaamheid tegemoetzien?

Per één juli is het verplicht bij nieuwbouw “gasloos” te bouwen. Dit betekent voor betrokkenen behalve hogere bouwkosten door druk op kosten van materialen en arbeid, extra investeringen in alternatieve vormen van energie.

Vraag:             Welke mogelijkheden zijn er voor betrokkenen om nieuwbouw met deze extra kosten toch te kunnen realiseren?

Wij wonen in groene gemeente. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Ook de natuur moet de ruimte krijgen op een fatsoenlijk leefgebied. Wij zijn positief dat de gemeente openstaat om bijvoorbeeld sommige bloemen en insectensoorten een groter leefgebied te geven door haar toekomstig groenbeleid hierop aan te passen.

Het circulaire denken voor wat betreft afvalinzameling is ten opzichte van veel andere gemeenten nog onderontwikkeld. Uit onderzoek bleek dat onze na-scheiding tot op heden een beter resultaat gaf. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging van de 21e eeuw, namelijk veel efficiënter omgaan met grondstoffen. Gemeentebelang wil hierop aansluiten door binnen de gemeente meer circulaire inkoop te vragen en lokale bedrijven mee te nemen en uit te dagen. Graag zien wij dat circulariteit een zwaar afwegingscriterium wordt in de gemeentelijke inkoopwaarden en gunningscriteria.

Vraag:             Momenteel wordt er weer een bewonersonderzoek over afval en grondstoffen uitgevoerd. Wanneer worden de inwoners en de raad op de hoogte gesteld van de uitkomsten en aanbevelingen?        

Nunspeet gaat voor energie-neutraal. Van groot belang is om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Van belang vinden wij dat het afkoppelen van regenwaterafvoeren van de riolering en het infiltreren van regenwater om wateroverlast van hoosbuien zoveel mogelijk te beperken.

We lezen in de programmabegroting dat elke gemeente in de Noord Veluwe klimaatneutraal wil worden. Als het gaat om vraagstukken zoals locaties voor biomassacentrales, zonnevelden, windturbines, inkoop van energie of andere mogelijkheden om energie op te wekken moet er wat Gemeentebelang betreft ingezet worden op regionale samenwerking. Maar ook eigen verantwoordelijkheid nemen als gemeente.

Vraag:             Is het college bereid een onderzoek naar de inzet van alternatieve energiebronnen in onze gemeente te verrichten?

 

Verkeer, vervoer en waterstaat

Er staat veel op stapel bij dit programmaonderdeel waar Gemeentebelang blij mee is. In alle kernen worden veel zaken worden opgepakt die de verkeersveiligheid ten goede komen. We benoemen er slechts enkele: De Harderwijkerweg in Hulshorst binnen de kom wordt eindelijk aangepakt, Onderzoek mogelijke realisatie van een rotonde op de kruising Halfweg, Herziening van het GVVP, onderzoek brilconstructie bij de afritten aan de Eperweg bij de A28. Ook is er veel aandacht voor de fietser. Nu de keuze is gemaakt om twee tunnels bij de spoorwegovergang te realiseren geeft dit extra mogelijkheden de veiligheid voor fietsers in en om het centrum te verbeteren. Goed dat er extra fietsparkeervoorzieningen komen.

 

Veiligheid

Gemeentebelang hecht veel waarde aan wijkagenten. Met name aan hun rol in de wijk. Meer in de wijk betekent beter je inwoners leert kennen, weet wat er speelt, weet wie je kan benaderen. Vanuit Den Haag is er toegezegd dat er komende jaren duizend agenten bij komen. Wij weten dat dit niet gelijk tot resultaat op straat zal leiden maar vragen het college om zich maximaal te blijven inspannen de wijkagent zoveel als mogelijk in de wijk te laten opereren.

Vraag:             Welke mogelijkheden ziet het college om meer blauw op straat, in de wijk te krijgen?

Daarnaast blijft Gemeentebelang aandacht vragen voor handhaving. Regels zonder handhaving zijn niet effectief. Wij zijn voorstander van minder regels die wel gehandhaafd kunnen worden.

Vraag:             Zijn er nog initiatieven op het gebied van verminderen van regelgeving?

Zorgen zijn er nog steeds rondom de brandweer. Bureaucratie vanuit VNOG maakt het lastig om lokaal als brandweervrijwilligers je werk te kunnen doen. Gemeentebelang weet dat het college zich daar sterk voor maakt maar wil dit hier nogmaals onderstrepen.

Hetzelfde geldt voor een permanente ambulancepost op een zo gunstig mogelijke locatie. Wij blijven daarover, net zoals onze aandacht voor meer agenten, de trom roeren.

 

Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

De revitalisering van sportpark de Wiltsangh is in volle gang. Het aanbestedingstraject voor de bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal en turnhal vindt momenteel plaats. We hopen dat medio 2019 de bouw ervan kan beginnen. Zodra gereed zal dit nieuwe sportpark maximaal bijdragen aan het faciliteren van sportactiviteiten voor jong en oud. Daarbij is kennis van de wensen van de diverse sportverenigingen cruciaal om sport in Nunspeet optimaal te faciliteren en daarmee de gezondheid te stimuleren. Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik zal hierdoor breed gedragen worden. In dat licht onderstreept Gemeentebelang dan ook het belang van de contactfunctionaris sport.

Gemeentebelang hecht veel waarde aan sport en juicht ontwikkelingen op breed maatschappelijk sporten van harte toe. Sport is gezond en samen sporten is goed voor de sociale samenhang in onze gemeente.

Gemeentebelang is blij dat er gewerkt gaat worden aan een voor de gemeente Nunspeet zo belangrijke toeristische visie. Deze zal recht moeten doen aan alle aspecten die Nunspeet en de kernen toeristisch aantrekkelijk maken zoals de natuur, de centrumondernemers, de schaapskudde, de kustgebieden, fietspaden, wandel- en klompenpaden, campings, (vitale)vakantieparken en cultuur zoals de dorpshuizen, het Kulturhus, de Veluvine en de diverse musea. Deze partijen zullen dan ook allen actief betrokken moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat een goed evenwicht gezocht wordt tussen de ruimte aan het zo noodzakelijke toerisme en de bewoonbaarheid voor de inwoners. Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor het nog aantrekkelijker maken van Nunspeet door bijvoorbeeld het waar mogelijk openstellen van natuurgebieden voor Wandelaars en fietsers.

Vraag:             Hoe wordt het proces van participatie vormgegeven om te komen tot een gedragen toeristische visie?

Nunspeet aan Zee wordt op ingezet. Graag willen we meegeven dat ook het water toegankelijker wordt voor onze inwoners. Te denken valt aan een steiger en een (gratis voor inwoners) boothelling voor de water- en hengelsporters die eenvoudig toegankelijk is. Een mooie uitkijktoren zoals op de Stakenberg zou op deze plek een prachtig uitzicht geven over al het mooie wat Nunspeet aan Zee te bieden heeft.

Cultuur is een belangrijk goed voor alle kernen van Nunspeet. We zijn blij met de aandacht voor cultuur en de instandhouding van het cultuurfonds.

Vraag:             Wordt de ontwikkeling en de organisatie van de culturele activiteiten meegenomen in de toeristische visie?

Het maatregelenpakket paarse heide wordt verder uitgewerkt. Een paarse heide waarop de schaapskudde(s) een belangrijke rol vervullen zowel voor het begrazen als voor de toeristische functie. Mocht uit het onderzoek blijken dat uitbreiding van de kudde nodig is staat Gemeentebelang daarachter. Voor een nieuwe of extra schaapskooi zien wij ook Vierhouten als mogelijke optie.

Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor het nog aantrekkelijker maken van Nunspeet door bijvoorbeeld het waar mogelijk openstellen van natuurgebieden voor Wandelaars en fietsers.

Wat betreft het groenbeleid zijn we heel tevreden met de hoge ambities die in het programma zijn opgenomen. Sponsoring van rotondes wat betreft openbaar groen onderhoud loopt voortvarend. Uitbreiding van dit beleid ziet Gemeentebelang als een mooi voorbeeld van meer samenleving en minder overheid. Wel blijven wij aandringen om zwerfvuil en overlast van hondenpoep tegen te gaan. Een grote ergernis van onze inwoners. Goed dat dit wordt geëvalueerd. Wel zien wij graag handhaving bij overtredingen in de woongebieden en het centrum.

 

Economische zaken

Gemeentebelang is blij dat er gewerkt gaat worden aan een ten aanzien van voor de gemeente Nunspeet zo belangrijke toeristische visie. Deze zal recht moeten doen aan alle aspecten die Nunspeet en de kernen toeristisch aantrekkelijk maken zoals de natuur, de centrumondernemers, de schaapskudde, de kustgebieden, fietspaden, wandel- en klompenpaden, campings, hotels, vakantieparken en cultuur zoals de Kulturhus, dorpshuizen, Veluvine en de diverse musea. Deze partijen zullen dan ook allen actief betrokken moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat een goed evenwicht gezocht wordt tussen de ruimte aan het zo noodzakelijke toerisme en de bewoonbaarheid voor de inwoners.

Wij willen het belang benadrukken van de regiefunctie van de gemeente. Dit geldt voor diverse onderwerpen maar zeker ook voor de rol richting de ondernemers. Wij blijven dan ook pleiten voor een uitbreiding van de rol van de bedrijfsregisseurs.

Vraag:             Op welke wijze denkt het college de regierol richting de ondernemers verder invulling te gaan geven?

 Verder vragen wij de ontwikkeling van parkmanagement voor de andere bedrijventerreinen te onderzoeken en daar waar mogelijk door te voeren om een kwalitatieve doorontwikkeling en van deze terreinen te bewerkstelligen.

Gemeentebelang wil graag initiatieven stimuleren waar het voor ondernemers en werkzoekenden in de gemeente makkelijker is elkaar te kunnen vinden. Graag zien wij uitbreiding voor de rol van de jobcoach. Samen met de bedrijvencontactfunctionaris en het onderwijs moet het mogelijk zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Blijf als gemeente daarbij de kleine bedrijven ook actief informeren over de mogelijkheden en beperk daarin de administratieve lasten.

Wij vinden het van groot belang dat de gemeente continue in contact blijft met de (recreatie-) ondernemers. Wij zien graag dat de gemeentelijke organisatie de ondernemers actief opzoekt en met hen meedenkt hoe de wensen van hen op de best mogelijke wijze, binnen de ambtelijk gestelde kaders, kunnen worden gerealiseerd.

 

Bestuur en ondersteuning

Gemeentebelang hecht eraan een zelfstandige gemeente te blijven. Een goede en krachtige samenwerking met buurgemeenten is van belang en dient zowel ten goede te komen aan onze inwoners als aan de bedrijven. Zowel in NEO- als in SNV verband. Deze samenwerking mag de gemeentelijke autonomie niet aantasten dus is afstemming van beleid nodig als het past bij onze gemeente. Samenwerking moet altijd in het voordeel van onze inwoners zijn.

Waardevol vinden wij de optimalisatie van het Klant Contact Center, het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners. Klantgerichte aanpak (je verplaatsen in het probleem), servicegericht opereren en optimale communicatie met de inwoners zijn de sleutelwoorden om dit naar een hoger plan te tillen. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de gemeente zich actief toespitst op de plannen en ideeën uit de samenleving. Niet de “nee tenzij” maar de “ja mits” gedachte moet leidend zijn. Daarbij is van belang dat onze ambtenaren vaker een kijkje nemen in de wijk, op locatie en in gesprek met de belanghebbenden ter plekke.

De gemeente Nunspeet is financieel een kerngezonde gemeente. De komende grote projecten alsmede een hoog voorzieningenniveau vragen constante investeringen van de gemeente. Als gemeente moeten we daarom blijven werken aan een gezonde inkomsten stroom. Daarnaast vindt Gemeentebelang het zinvol om nog eens met de stofkam door de reserves en voorzieningen te gaan om zodoende tot een integraal financieel plaatje komen. Graag horen wij hiervoor het voorstel van het college.

Zoals we deze beschouwingen al zijn begonnen is het van belang dat de komende jaren alle programma’s worden ingevuld vanuit een sluitende begroting waarmee wij blijven handelen vanuit een verantwoord financieel beleid.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...