Beschouwingen collegevorming 2022-2026

3 juni 2022

Bij de installatie van het nieuwe college, was er ook voor alle partijen ruimte voor beschouwingen. Lees de beschouwingen op het akkoord en de collegevorming van Gemeentebelang, bij monde van fractievoorzitter Marc Konings, hieronder.

Eigenlijk kan Gemeentebelang de beschouwingen afdoen met 1 zin en dat is de titel van ons raadsakkoord: “Samen meer voor elkaar want dat dekt wel de lading van het proces dat we doorlopen hebben en de uitkomsten daarvan:

Samen meer voor elkaar in de zin dat we samen gaan zorgen dat er mooie resultaten voor de Nunspeetse inwoners en ondernemers geboekt gaan worden en..
Samen meer voor elkaar in de zin dat we blijven zorgen voor een samenleving waar iedereen zich thuisvoelt, fijn kan leven en erbij hoort

 

Aangezien ik 5 minuten spreektijd heb wil ik toch wat meer verdieping aanbrengen dan deze zinnen alleen.

Wij zijn blij dat we in maart als grootste partij uit de stembus zijn gekomen en dus een groot vertrouwen hebben vanuit de inwoners. Wij danken hen daarvoor! Als Gemeentebelang hebben we dan ook het voortouw genomen in de gesprekken met de andere partijen. Alle opties om samen te werken zijn besproken maar onze insteek is vanaf het begin geweest om te komen tot een zo breed mogelijkesamenwerking. Wij hebben altijd al de nadruk gelegd op het feit dat iedereen mee moet doen, dat iedere stem stelt en dat je geen mensen en dus ook geen partijen moet uitsluiten. Met samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn in de optiek van Gemeentebelang de inwoners en ondernemers meer gebaat dan met polarisatie en het opzoeken van de verschillen zoals in den Haag en Europa helaas vaak gebeurt. En trouwens: het past ook goed bij de Nunspeetse samenleving en de praktijk in de politieke arena.

Gelukkig hebben de andere partijen constructief aan dit proces meegewerkt en heeft het door ons ingezette proces geleid tot een raadsbreed akkoord en wat nog opvallender is een college waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Dus ook voor de uitvoering van de afspraken nemen alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Inmiddels heeft deze manier van werken zoals bekend landelijk aandacht gekregen.

Wij danken de griffie nadrukkelijk voor de wijze waarop zij dit proces begeleid hebben en de hoeveelheid werk die zij verricht hebben om tot een leesbaar en werkbaar document te komen.

Naast de inhoud van het akkoord waar ik straks op inga is een belangrijk aspect toch wel dezebestuurlijke vernieuwing. Laten we eerst vaststellen dat het in Nunspeet, ook in het college en de raad, over het algemeen best goed gaat en dat we trots mogen zijn op onze gemeente. De bevolking, dat blijkt uit de peilingen, is over het algemeen redelijk tevreden. Toch horen we van inwoners en ondernemers vaak dat het bestuurlijk opener en transparanter moet en dat kunnen we ook plaatsen.Dit raadsakkoord bevat daarom afspraken op hoofdlijnen De invulling hiervan door het college zal besproken worden in de raad en daar zal dan ook de discussie plaatsvinden. Dit geeft in de ogen van Gemeentebelang een betere basis voor een gezonde democratie dan de traditionele werkwijze volgens coalitie- en oppositielijnen.

Daarnaast willen wij door middel van een open en transparante bestuursstijl de diensten richting de inwoners en ondernemers te verbeteren. Wij hebben dat ook het initiatief genomen voor de oprichting van een raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening die met de gemeentelijke organisatie gaat meedenken.

Deze bestuurlijke vernieuwingen gaan hopelijk voor Nunspeet een hoop mooie resultaten opleveren.

Dan even naar de inhoud van het raadsakkoord:

Uiteraard blijven wij uitgaan van het behoud van een financieel gezonde gemeente met een hoog niveau van lusten tegen acceptabele lasten. Gelukkig kunnen we dit nog steeds waarmaken en dat willen we ook zo houden. Wij willen een zelfstandige gemeente blijven maar wel actief samenwerken met andere gemeenteswaar zinvol. Ook zullen we bij de landelijke en provinciale overheid blijven benadrukken dat taken die naar de gemeente zijn toegekomen of gaan komen  voorzien zijn van voldoende financiële middelen.

Gemeentebelang is blij met de inhoud van het akkoord en ik wil drie hoofdlijnen daaruit benadrukken:

Duurzaam Nunspeet
Sociaal Nunspeet
Bewoonbaar Nunspeet

 

In het kader van duurzaamheid is in het akkoord helder uitgesproken dat we ernaar streven de vastgelegde ambities rondom klimaat- en energiebeleid in 2050 te behalen. Wel blijft de nadrukliggen op haalbare- en betaalbare oplossingen

Ten behoeve van een sociaal Nunspeet staat inclusiviteit centraal. Iedereen hoort erbij en moet mee kunnen doen.

Daarnaast is veel nadruk gelegd op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor armoedebeleid maar zeker ook voor jeugdzorg. Gemeentebelang is dan ook positief over het onderzoek naar het OKO model. Dat staat voor opgroeien in kansrijke omgeving en is volledig gebaseerd op preventie.

Om Nunspeet bewoonbaar en vitaal te houden moet je er fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Uiteraard moet het groene en toeristische karaktervan Nunspeet behouden blijven maar moet er wel ruimte komen voor het bouwen van veel betaalbarewoningen in onder meer de voormalige Kijktuinen en ’t Hul Noord. Daarnaast gaat de norm om tot maximaal 4 hoog te bouwen waar dit ons hierbij helpen.

Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen. Om dit te faciliteren wordt de functie van bedrijfscontactfunctionaris uitgebreid.

In 2022 wordt een cultuuraanpak opgesteld waarmee de duurzame instandhouding van de cultuur in Nunspeet geborgd wordt. Denk daarbij onder andere aan Veluvine en het NV-museum. Ook komen er onderzoeken naar de mogelijkheden van de uitbreiding van sportfaciliteiten in diverse kernen en komt er een evenemententerrein zodat we meer evenementen kunnen huisvesten die niet op het markplein kunnen.

Los van bovenstaande is afgesproken dat we de grote projecten waar we als gemeente mee bezig zijn zoals de stationsomgeving, de Wiltsang, onderwijshuisvesting en duurzaamheid willen uitvoeren zonder in te boeten op functionaliteit en kwaliteit. Dit wordt door de ontwikkelingen in de mondiale economie een hele uitdaging maar ook daar gaan we samen aan werken.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan met het benoemen van de voor Nunspeet relevante kaders maar ik wil het hierbij laten. Eigenlijk kan in het voorgaande samenvatten onder de volgende paraplu: Wij streven naar Nunspeet als Poort van de Veluwe voor zowel inwoners, ondernemers als toeristen: buiten de kernen houdt dit in: toegang tot een open natuur, mooie fiets en wandelpaden en binnen de kernen een inclusieve samenleving en een woon-en werkomgeving met veel ruimte voor evenementen, cultuur en sport.

Nogmaals: wij zijn blij met de dit raadsakkoord en het feit dat alle partijen hiermee ingestemd hebben en alle partijen ook de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de uitvoering.

Wij wensen het college dan ook succes met de uitwerking richting collegeakkoord en zien uit naar constructieve debatten in de raad.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...