Wij staan voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij goede mogelijkheden van vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ontspannen sfeer. Gemeentebelang werkt daarom met plezier en passie aan het bevorderen van de lokale voorzieningen. Wij investeren in cultuur, sport & recreatie, omdat we blijvend willen inzetten op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners.

Gemeentebelang is al sinds 1945 de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden

Lees hieronder de volledige visie van Gemeentebelang op Cultuur, Sport en Recreatie.

 • Aanjagen van de culturele sector

De gemeente moet culturele initiatieven voor en door onze inwoners ondersteunen, zoals het Noord-Veluws Museum en Historisch Museum Elspeet. Cultuur is een trekpleister voor de gemeente en daarom willen wij de bezuiniging op amateurkunst terugdraaien. Gemeentebelang wil de bibliotheken, Vrije Academie en de Veluvine blijvend faciliteren door middel van een cultuuraanpak om het vraag- en aanbod voor iedereen goed inzichtelijk te krijgen.

 

 • Herkenningspunten langs de A28

Cultuur is een belangrijk en historisch speerpunt van onze gemeente en wij zien graag dat de verschillende organisaties de goede samenwerking voortzetten. Ook de inwoners van onze gemeente willen wij betrekken bij cultuur en daarom zet Gemeentebelang in op lokaal cultuurbeleid. Als onze inwoners positief zijn over onze gemeente dan vertellen zij het graag aan anderen. Een mooie manier om reclame te maken voor de gemeente is met herkenningspunten langs de A28.

 

 • Duidelijke informatievoorziening

De gemeente moet blijvend de samenwerking zoeken met scholen en organisaties om krachten te bundelen. Er moeten koppelingen ontstaan tussen inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeente. Onder andere via Nunspeet Beweegt wil Gemeentebelang actief werken aan de gezondheid en de sociale samenhang in de gemeente. Belangrijk is daarbij dat inwoners en gasten goed terecht kunnen voor duidelijke informatie over het aanbod in de gemeente.

 

 • Toegankelijke sport voor iedereen

Sport is een speerpunt van Gemeentebelang, want sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Goede sportfaciliteiten zijn voor het algemeen nut en de gezondheid van onze inwoners onmisbaar. Wij willen daarom extra aandacht voor aangepast sporten. Daarnaast zet Gemeentebelang zich ook in voor (grote) sportevenementen in de gemeente in het kader van ‘zien sporten, doet sporten’.

 

 • Een multifunctioneel sportpark in Hulshorst

Het sportpark in Hulshorst wil Gemeentebelang uitbreiden. Naast een vierde veld voor de voetbalvereniging zien wij daar ook een trimbaan ingepast. De trimbaan zien wij graag op het middenterrein van de te realiseren skeeler/ijsbaan. Zodoende ontstaat er een multifunctioneel sportpark, inclusief manage, waar men van elkaars faciliteiten gebruik maakt. Ook het creëren van een goede ontsluiting op de Harderwijkerweg en het parkeren moeten we goed regelen.

 

 • Een aantrekkelijk centrum

Gemeentebelang wil de aantrekkelijkheid van ons centrum versterken. Wij pleiten voor uitnodigende lanen naar het centrum toe met een duidelijke geleiding. Daarnaast willen we bezoekers betere (fiets)parkeervoorzieningen bieden en kansrijke initiatieven van centrumondernemers steunen. Wij denken aan (losse) kunstelementen in het centrum en het toepassen van meer groen.

 

 • Burgerfonds versterken en kenbaar maken

Het burgerfonds zorgt dat het initiatief vanuit inwoners ook de nodige financiën krijgen. De rol van de gemeente is de benodigde ondersteuning bieden. Voor Gemeentebelang is dat bijdragen aan de initiatieven in de kernen. Desnoods met (financiële) prikkels om de voorzieningen in de kernen te behouden. Wij willen de regie daarom bij de inwoners uit de kernen zelf hebben en houden. Zij weten tenslotte het beste wat passend is voor het dorp.

 

 • Leefbare kernen door dorpendeals

Naast het burgerfonds wil Gemeentebelang de kernen aantrekkelijk houden door in te zetten op dorpendeals. Wij staan positief tegenover vernieuwende ideeën en willen daar (financiële) ruimte voor geven. Het Verkeersplan Vierhouten is een goed voorbeeld van het ophalen van wensen en ideeën. Vervolgens is er geld gereserveerd in de begroting. Gemeentebelang ziet dorpendeals als concreet middel van inwonersparticipatie. Wij zijn voorstander van het sluiten van deals vanuit inwonerparticipatie om de voorzieningen voor iedereen op peil te houden.

 

 • Een permanent evenemententerrein

Gemeentebelang pleit voor een evenemententerrein op De Wiltsangh/De Kolk, want evenementen dragen bij aan de levendigheid van de gemeente. De veiligheid op een evenement staat voorop, maar het aanvragen van de vergunning moet eenvoudiger. Daarom is het ook van belang dat aanvragers van evenementen met zo min mogelijk belemmeringen te maken krijgen.

 

 • Verdere samenwerking gemeente, onderwijs en bedrijfsleven

Gemeentebelang wil een verdere samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. De jobcoach en de bedrijfscontactfunctionaris willen we daarvoor inzetten. Zij kunnen inwoners en studenten naar werk begeleiden. Daarnaast bevorderen zij ook de samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers op het gebied van stageopdrachten en leerplekken. Wat Gemeentebelang betreft neemt de gemeente het voortouw in de verdere samenwerking.

 

 • Een gastvrije gemeente

Gemeentebelang wil samen met inwoners en ondernemers de ontwikkelingen in de gemeente verder vormgeven. De toeristische visie is alvast een goede opmaat. Bij een gastvrije gemeente zien wij een verdere regiefunctie voor ‘Nunspeet uit de Kunst’ weggelegd. Zij zijn gastheer en geven uitvoering aan de marketinginspanningen van de gemeente. Een duidelijke evenementenkalender voor de gehele gemeente is alvast een stap in de goede richting.

 

 • Nunspeet aan Zee verder ontwikkelen

Gemeentebelang juicht de ontwikkelingen op het water toe en ziet Nunspeet aan Zee graag verder aangekleed. Wij gaan voor een openbaar toegankelijke strandontwikkeling, mogelijkheden voor watersporters en hengelsporters, zoals steigers en een hellingbaan voor boten. Het moet met name voor inwoners een prettige plek zijn om te verblijven. De extra veerpont als verbinding met Flevoland is een versterking op en langs het water en trekt mogelijk horecafaciliteiten aan.

 

 • Duurzame verblijfsrecreatie

De gemeente heeft meer dan een miljoen toeristische overnachtingen per jaar. De verblijfsrecreatie groeit en het voorzieningenniveau is hoog. Daarom is de afgelopen jaren ingezet op verbetering van de vakantieparken, onder meer via het project Vitale Vakantieparken. Gemeentebelang vindt het belangrijk een goede mix van kwalitatieve verblijfsrecreatie te blijven aanbieden. Voor een vitale recreatiesector zullen wij duurzame innovaties en ontwikkelingen ondersteunen.

 

 • Nieuwe kooi voor de schaapskudde

De schaapskudde is belangrijk voor het onderhoud van de heide. Daarnaast is het als toeristische trekpleister een meerwaarde in de gemeente. Gemeentebelang wil de paarse heide behouden zonder sterke vergrassing en steunt daarom de realisatie van een nieuwe toekomstbestendige schaapskooi. De heideterreinen zijn niet alleen belangrijk als natuur (biodiversiteit), maar ook als cultuurhistorisch landschap en vanwege de recreatieve waarde. Mocht het nodig zijn de kudde te laten groeien en beschermen, dan wil Gemeentebelang dat mogelijk maken.

 

 • Een multifunctioneel sportveld in Elspeet

In Elspeet willen wij een multifunctioneel sportveld realiseren. Inwoners kunnen elkaar daar ontmoeten en werken aan een gezonde levensstijl. Tegelijk is het een plek waar men afspreekt of gewoon even gaat kijken. Het is een plek waar bewegingsonderwijs, trainingen van lokale clubs en mantelzorgactiviteiten plaats kunnen vinden. Wij zien wij kansen voor een multifunctioneel sportveld dichtbij of op sportpark Op de Heide.

 

Onze standpunten

Wonen & Werklocaties

Gemeentebelang maakt zich sterk voor passende woonruimte en goede werklocaties. Er zijn in de afgelopen periode mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet, en de planvorming voor de Elspeterbosweg in Vierhouten. Er is volop gebouwd en er zijn op meerdere plekken woningen gerealiseerd.

Samenleving, Onderwijs & Welzijn

Gemeentebelang investeert in de samenleving, onderwijs en het welzijn, want iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten daarom extra in op preventie, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Met onder andere de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken.

Cultuur, Sport & Recreatie

Gemeentebelang is sinds jaar en dag de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden. Wij maken ons hard voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij kunst, bewegen en vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Openbare Ruimte & Groen

De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil goede (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. Wij staan voor een goede doorstroming voor het verkeer, wat de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

Veiligheid, Financiën & Dienstverlening

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. De toekomst vraagt om verandering, anders denken en handelen. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet.

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.