Gemeentebelang stelt vragen over energietransitie

7 juli 2019

Geacht college,

Op 28 juni jl. is het landelijk klimaatakkoord gepresenteerd. Naar verwachting zal ik in oktober 2019, nadat alle betrokken partijen hun handtekeningen onder het akkoord gezet hebben, het uitvoeringsproces van start gaan. Volgens de landelijke planning zal 6 maanden na ondertekening de eerste versie RES Noord-Veluwe, waar Nunspeet ook onderdeel van maakt, opgeleverd moeten worden.

Zoals wellicht bekend bestaat de RES uit drie belangrijke pijlers, namelijk:
1) ruimtelijk lokale inpassing, inclusief maatschappelijke betrokkenheid;
2) energiedoelstellingen;
3) langjarige samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Gezien de korte periode die gemeente Nunspeet en andere betrokken partijen hebben, heeft Gemeentebelang over iedere pijler een vraag voor het college.

Maatschappelijke betrokkenheid, oftewel inwonerparticipatie, is een belangrijk onderdeel van de RES. Ook Gemeentebelang hecht hier veel waarde aan. Wij vinden dat inwoners uit gemeente Nunspeet prima in staat zijn mee te denken op gebied van toekomstige duurzaamheidsprojecten waarbij grootschalig energie opgewekt of bespaard moet gaan worden.

Deelt het college deze opvatting van Gemeentebelang? Indien ja, hoe gaat het college dit op korte termijn in gemeente Nunspeet vormgeven en organiseren?

In 2017 is er voor de Noord-Veluwe als pilot een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De uitkomsten hiervan vormen een belangrijke bouwsteen voor het Regionaal Werkplan Duurzaamheid 2019-2020. Recentelijk hebben alle fracties dit plan in kunnen zien. De conclusie uit dit werkplan luidde dat de energiedoelstellingen voor Noord-Veluwe voor 2020 niet gehaald gaan worden. We zouden in 2020 als regio ongeveer 2738 TJ aan energie moet opwekken en/of besparen. We komen volgens de huidige plannen niet verder dan de geprognotiseerde 464 TJ. Dit is slechts 17% van de beoogde energiedoelstelling. De beoogde co2-reductie gaat zo niet gehaald worden. Gemeentebelang vind dit een zorgelijke ontwikkeling.

Deelt het college deze opvatting van Gemeentebelang? Indien ja, hoe gaat het college samen met haar partners in de RES Noord-Veluwe een aannemelijk “bod” op tafel leggen, dat aan de landelijke klimatopgave getoetst kan worden? 

De regionale samenwerkingsverband Samenwerking Noord Veluwe (SNV) houdt op te bestaan. De deelnemende gemeenten zijn ook betrokken bij de RES Noord-Veluwe.

Welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking bij de totstandkoming van de RES Noord-Veluwe?

Wij zien uw antwoord op deze vragen met belangstelling tegemoet.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...