Het is te gemakkelijk!

21 november 2020

In 2015 werden de gemeenten geconfronteerd met een decentralisatie.

Vanuit het Rijk werden er taken overgeheveld naar de gemeenten te weten: Jeugdwet, WMO en Participatie. Tegelijk werd er een korting van 25% mee doorgevoerd. Doe het maar gemeente! Nu blijkt dat, na onderzoek vanuit het Sociaal en Cultureel Plan Bureau hier zeer weinig van terecht is gekomen. Ligt dat nu aan de gemeente? Ik denk het niet. Ik heb de afgelopen 5 jaar bij de gemeente en bij betrokken organisaties ongelooflijk veel inspanningen en commitment heb gezien om op de juiste manier gestalte te geven aan deze opdracht.

Ik zie mevrouw Kleinsma nog helder voor ogen. Ze stond enthousiast en juichend aan te geven dat er binnen 5 jaar 125.000 (jawel) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen ging worden. Ja ja.

Maar het is te gemakkelijk! We zien vaker dat de regering dit soort zaken decentraliseert en vervolgens de handen er van af trekt. Gemeenten geven al 3 jaar aan bij de regering dat de jeugdzorg erg onder spanning staat omdat die 25% korting is doorgevoerd. Gaat het dan alleen om geld? Nee, zeker niet. Het gaat om gezinnen, om kinderen die in (soms hele diepe) ellende zitten en waar geen perspectief is. Een nare situatie zonder uitzicht moeten door gaan is gewoon gruwelijk, Daar lig je wakker van en je bent als kind machteloos. Suïcide cijfers zijn veruit het hoogst onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Daar moet NU wat aan gedaan worden. Zorg, per direct toegankelijk maken voor iedere jongere die dat nodig heeft. Laten we hier niet te makkelijk over denken.

Is het dan alleen maar allemaal doffe ellende na de decentralisatie? Nee, zeker niet. Ik zie in onze gemeente een prachtig team wat aan het werk is in het sociaal domein. Deze mensen hebben de afgelopen jaren een bak met kennis en expertise opgebouwd waar je U tegen zegt. Laten we daar trots op zijn en blijven gebruiken.

De volgende decentralisatie staat al weer op de stoep. Vanaf 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ik heb mij hier al kritisch over geuit. Laten we met elkaar oppassen dat we ons niet te makkelijk laten door-decentraliseren.

Martin Juffer

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...