Het zit er bijna weer op

18 augustus 2023

Maandag beginnen de scholen weer en voor velen zit de vakantie er weer op. De raad heeft een zomerreces en ons reguliere vergaderschema start weer in september.

Misschien vraag jij je wel eens af hoe dat nu eigenijk gaat met die vergaderingen en waar over gesproken wordt.

Vergaderschema
Allereerst is er een vergaderschema wat elke maand terug komt. Als wij op 4 sept onze eerste vergadering van het komende vergaderjaar zullen hebben, beginnen we met het gezamenlijk fractie beraad waar alle partijen in vertegenwoordigd zijn. Daar krijgen inwoners die zich aangemeld hebben 5 minuten spreektijd per persoon om te reageren op agenda ondewerpen die in de komende maand op de agenda’s van de commissie Maatschappij en Middelen, Ruimte en Wonen en Algemeen Bestuur staan.
De agendapunten met informatie en wat er aan de commissie gevraagd wordt zijn dan al openbaar gepubliceerd. Een direct belanghebbende wordt ook gewezen op de mogelijkheid om in te spreken tijdens dit beraad. Ook kan een inwoner zich aan melden voor dit beraad als diegene iets wil delen met de raadsleden.

Aansluitend aan dit beraad gaan alle fracties de agenda onderwerpen voor de komende maand bespreken en nemen zij de inbreng van insprekers meteen mee om hun standpunt te bepalen.

In de fractievergadering van Gemeentebelang nemen ook de steunfractieleden deel aan het proces om tot een weloverwogen besluit te komen.

Commissievergaderingen.
Na dit fractieberaad volgen in de komende twee weken de drie genoemde openbare  commissievergaderingen. Afhangelijk van het onderwerp wordt er advies aan de commissie gevraagd of wordt er gevraagd of er ingestemd kan worden met het voorstel.
Daar waar aan de raad gevraagd wordt of zij kunnen instemmen met een voorstel komt het onderwerp terug op de agenda van de openbare raadsvergadering zodat alle raadsleden hun stem kunnen uitbrengen. Op de  maandag voor de raadsvergadering, die op de laatste donderdag van de maand is, is er nog weer een fractievergadering. Daarin worden de onderwerpen die op de raadsagenda staan nog eens doorgesproken. Is er nieuwe informatie bekend geworden, hebben wij nog meer inwoners of organisaties gesproken of andere belangrijke argumenten gehoord dan nemen wij die mee in onze eind beslissing.

Agenda-onderwerpen.
Hoe komen onderwerpen op de agenda?
In ons raadsakkoord staan plannen, opdrachten of resultaten die de raad wil bereiken en die het college moet gaan uitvoeren.
Ambtenaren in ons gemeenhuis werken de plannen uit het akkoord uit. Zij zijn diegene die de wetten en regels kennen die gevolgd moeten worden. Voor het uitwerken van een opdracht uit het raadsakkoord wordt er gekeken naar wat het resultaat moet zijn en wat zoal de financiële consequenties zullen zijn en wat binnen wet en regelgeving mogelijk is. Daarbij is het ook belangrijk of er genoeg mensen, materialen of techniek is die een plan kunnen uitvoeren.
Alles samenvattend wordt er een voorstel geschreven wat door de burgemeester en wethouders wordt besproken voordat het door gaat naar de commissies. En daar wordt er door de partijen over gedebatteerd.

Ik hoop dat dit stuk tekst het een en ander voor jou heeft duidelijk gemaakt.
Toch nog vragen? Stel ze gerust of kom eens naar een vergadering, ze zijn openbaar toegankelijk.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...