De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Ook willen wij meer ruimte geven aan groen. Groen maakt de gemeente aantrekkelijk. De groenstructuur is in belangrijke mate bepaald door de ligging van de gemeente en de historische ontwikkeling van de dorpen. Ook staat openbaar groen voor ons in het teken van duurzaamheid.

 

Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil duurzame (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Lees hieronder de volledige visie van Gemeentebelang op Openbare Ruimte en Groen.

 • Sponsoring/adoptie openbaar groen

Het idee van Gemeentebelang om rotondes te sponsoren is goed opgepakt. Het zorgt voor een mooie verrassende groene aankleding en volgens afspraak is er passende reclame-uiting mogelijk. Wij zijn van mening dat sponsoring/adoptie of onderhoud van openbaar groen een goed voorbeeld is van meer samenleving en minder overheid. Zo pleiten wij ook voor sponsoring onderhoud of de adoptie van openbare (groen)stroken in de wijken en kernen door buurtbewoners.

 

 • Goed onderhoud van wegen, paden en stoepen

Gemeentebelang wil blijvende aandacht inzake het onderhoud van ons wegnetwerk. Zodat stoepen, paden en laantjes goed toegankelijk zijn voor mensen met een rollator, kinderwagen of scootmobiel. De gemeente, als wegbeheerder, is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van goede stoepen, paden en lanen. Goed onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door bijvoorbeeld losliggende stoeptegels. 

 

 • Een skatepark op De Wiltsangh

Op de huidige parkeerplaats (voetbal) bij De Wiltsangh wil Gemeentebelang een skatepark realiseren. Ook willen wij daar onderzoeken of een combinatie met een pumptrack mogelijk is. Zodoende kunnen wij de jeugd uitdagen meer te bewegen en sociaal samen te komen op een ideale locatie. Net zoals op de Feithenhof zien wij het skatepark graag met de gebruikers ingevuld voor een optimaal resultaat.

 

 • Meer bomen, planten en bloemenlanen

Gemeentebelang is voorstander van het plaatsen van bomen, struiken en groenwallen bij onder meer bedrijventerreinen. Ook willen wij meer planten en kleurige bloemenlanen toepassen in de gemeente. Bovendien zijn wij voor extra stimulering van goede en groene initiatieven van inwoners en ondernemers. Hetgeen beter en positiever werkt, want wij staan voor een groene, gastvrije en aangename leefomgeving.

 

 • Overlast en zwerfvuil voorkomen

Goed beheer, toezicht en handhaving is van belang. Voor de handhaving op overlast en zwerfvuil ziet Gemeentebelang een belangrijke rol weggelegd voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Van de aanwezigheid van de BOA gaat een preventieve werking uit. Handhaving is het sluitstuk en wij zetten ook in op stimulering en ondersteuning van initiatieven zoals ‘Supporter van Schoon’. Het ondersteunen van goede initiatieven werkt positief en motiverend voor een blijvend schone en veilige buurt.

 

 • Meer groene maatregelen toepassen

Een groene dorpse uitstraling is mooi en functioneel, want weersextremen kunnen ook bij ons voorkomen. Bij wateroverlast is een belangrijke oorzaak onder meer de verstening van de buitenruimte. Verdere vergroening van tuinen, daken en het afkoppelen van hemelwater valt onder de noemer klimaatadaptatie. Gemeentebelang wil daarom investeren in voldoende groen voor een goed en veilig leefklimaat. Wij steunen verdere stimuleringsregelingen, zoals het gebruik van een wildmengsels in de bermen ter voorkoming van de eikenprocessierups.  

 

 • Toegankelijke natuurbeleving

Wij zijn voor het behouden en verbeteren van ons natuurschoon. Duurzame natuurbeleving is een impuls voor de lokale economie. Het is een reden waarom gasten hier willen verblijven en ons bezoeken. Samen met de provincie, natuurorganisaties en ondernemers willen wij dat de gemeente de ruimte en natuur goed blijft beheren. Het moet toegankelijk blijven, zodat iedereen er op een verantwoorde manier van blijft genieten.

 

 • Een groene poort naar de Veluwe

Om de kennismaking met ons natuurschoon te bevorderen zijn wij voor het verder ontwikkelen van het Transferium. Het is een ideale ontvangstlocatie met voorzieningen als het treinstation en het (bezoekers)centrum op loopafstand. Ook is het mogelijk door spelenderwijs in contact te komen met de natuur, bijvoorbeeld met de realisatie van een klimbos. Gemeentebelang wil graag van het Transferium de poort naar de Veluwe maken.

 

 • Een beweeg- en beleeftuin in Vierhouten

Een beweeg- en beleeftuin bestaat uit een gevarieerde samenstelling van planten, bloemen en beweegtoestellen in een tuin. Een beweeg- en beleeftuin stimuleert ontmoeting op een ongedwongen manier en zorgt voor beweegplezier. Het is een tuin die geest en lichaam activeert. Beweging en de groene aankleding hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn. Wij zien de beweeg- en beleeftuin graag in de nabijheid van dorpshuis Horsterhoek.

 

 • Wildbeleving door schermen en observatiehutten

Om het wild niet te storen en inwoners en toeristen een unieke kijk in ‘onze achtertuin’ te geven zijn wij voorstander van het realiseren van wildschermen en observatiehutten. Zo voorkomen wij spontane wildkijkacties met de nodige overlast voor flora en fauna. Gemeentebelang zet daarom extra in op natuurbeleving, zonder van de paden af te wijken, als aanvulling op de recreatiemogelijkheden in onze gemeente.

 

 • Meer openbare toiletten

Als gastvrije gemeente willen we waar mogelijk meer openbare toiletten voorzien. Inwoners en gasten mogen niet afhankelijk zijn van de openingstijden van de plaatselijke horeca voor een (toilet)bezoek. Daarom wil Gemeentebelang in samenwerking met bijvoorbeeld winkeliers op goed bezochte locaties openbare voorzieningen realiseren. Want geen toiletgelegenheid in de buurt kunnen vinden weerhoudt inwoners en toeristen om de deur uit te gaan.

 

 • Een uitnodigende openbare ruimte

De buitenruimte is een grote buitenkamer voor sociale en sportieve activiteiten. Gemeentebelang is daarom voorstander van een aantrekkelijke inrichting, zodat inwoners er meer gebruik van gaan maken. Wij zien ontmoeting en sport graag spontaan plaatsvinden. Wandelend en fietsend willen wij daarom voor iedere inwoner binnen handbereik een toegankelijke en uitdagende buitenruimte creëren. 

 

 • Openhouden van paden

Gemeentebelang wil de recreatiemogelijkheden voor iedereen toegankelijk maken. Wij pleiten daarom voor goede fiets- en wandelpaden met duidelijke informatievoorziening. Onder andere de routes naar de speelweides en historische laantjes moeten goed aangegeven zijn. Wij pleiten voor het openhouden van paden en het aanleggen van bijvoorbeeld vogelkijkhutten als extra voorziening.

 

 • 25.000 euro voor het beste inwonersidee

Gemeentebelang wil inwoners betrekken en daagt de gemeente uit om jaarlijks 25.000 euro beschikbaar te stellen voor het beste inwonersidee. Samen met de buurt of kern kunnen inwoners de kans grijpen om initiatieven aan te dragen. Middels het beste idee is het mogelijk zelf een plan voor een betere openbare ruimte te maken en uit te voeren met financiën van de gemeente.

Onze standpunten

Wonen & Werklocaties

Gemeentebelang maakt zich sterk voor passende woonruimte en goede werklocaties. Er zijn in de afgelopen periode mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet, en de planvorming voor de Elspeterbosweg in Vierhouten. Er is volop gebouwd en er zijn op meerdere plekken woningen gerealiseerd.

Samenleving, Onderwijs & Welzijn

Gemeentebelang investeert in de samenleving, onderwijs en het welzijn, want iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten daarom extra in op preventie, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Met onder andere de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken.

Cultuur, Sport & Recreatie

Gemeentebelang is sinds jaar en dag de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden. Wij maken ons hard voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij kunst, bewegen en vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Openbare Ruimte & Groen

De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil goede (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. Wij staan voor een goede doorstroming voor het verkeer, wat de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

Veiligheid, Financiën & Dienstverlening

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. De toekomst vraagt om verandering, anders denken en handelen. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet.

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.