Wij zetten in op preventie, in het kader van voorkomen is beter dan genezen. Met de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken. Daarnaast zijn wij blij met het gezamenlijk welzijnsaanbod voor alle leeftijden. Er zijn meer activiteiten door de onderlinge afstemming en de samenwerking tussen de aanbieders. Ook vinden wij de dorpshuizen belangrijke ontmoetingsplekken en blijven we pleiten voor goed onderwijs voor iedereen.   

Iedereen moet mee kunnen doen en daarom investeert Gemeentebelang in de samenleving, het onderwijs en ons welzijn.

Bekijk hier onder onze volledige visie op Samenleving, Onderwijs en Welzijn.

 

 • Een fulltime sociaal regisseur

Soms hebben inwoners ondersteuning nodig om mee te doen. Wat ons betreft mag er geen drempel zijn om gebruik te maken van de benodigde ondersteuning. Wij pleiten daarom voor de fulltime invoering van een sociaal regisseur. De sociaal regisseur is iemand die van alle regelingen op de hoogte is en maatwerk biedt. De sociaal regisseur is het aanspreekpunt voor complexe vraagstukken en zet in op thema’s als samenleven, welzijn en gezondheid.

 

 • Jongeren Ontmoetingsplekken faciliteren

De gemeente moet de jeugd op een eigentijdse en passende manier betrekken bij besluitvorming. Een jongerenraad blijft wat Gemeentebelang betreft het streven. Want het gaat over de toekomst van hen en Gemeentebelang wil met jongeren praten in plaats van over jongeren. Wij staan daarom voor het faciliteren van Jongeren Ontmoetingsplekken. Ook vragen wij extra inzet op het jeugd- en jongerenwerk om uitvoering te geven aan ideeën vanuit de doelgroep zelf.

 

 • Goede WMO-voorzieningen

Gemeentebelang wil een brede kijk op zorg naar behoefte en dat is meer dan dagbesteding, activiteiten of praktische hulp. Samen op weg naar betere aansluiting bij wat inwoners zelf willen en kunnen. Wij pleiten voor goede informatie, toegankelijke procedures en de hulp van de sociaal regisseur. Actief blijven, vrijwilligerswerk doen en deelnemen aan activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. Via wijkontmoetingscentra en dorpshuizen wil Gemeentebelang het omzien naar elkaar verder aanmoedigen.

 

 • Inzetten op preventie via sport en bewegen

In het voorkomen van gezondheidsklachten (lichamelijk en geestelijk) zien wij een belangrijke wisselwerking met sport en bewegen. Daarom zet Gemeentebelang in op preventie via sport en bewegen. De sportparken zijn wat ons betreft een ideale plek om het welzijn te vergroten. Gemeentebelang wil iedereen gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien, zonder middelengebruik en gaat voor een pilot van het IJslands preventiemodel met verplichte sport- en spelactiviteiten.

 

 • Goede en toegankelijke onderwijshuisvesting

De gemeente moet zorgen voor goede en toegankelijke onderwijshuisvesting. Gemeentebelang zet graag in op kruisbestuiving tussen onderwijs en welzijn en is voorstander van Integrale Kind Centra[1]. Want door het bundelen van krachten is het eenvoudiger voor iedereen om mee te doen. Daarbij is het Junior College ons inziens een schoolvoorbeeld van onderwijs op maat. Wij zien het Junior College het liefst ingepast in de Veluvine in een samenwerking met het Nuborgh College.

 

 • Het welzijnswerk voor iedereen bereikbaar

Alle hulpverlenende instanties, zorg en activiteiten moeten voor iedereen binnen handbereik zijn. Inwoners moeten weten waar zij laagdrempelig hulp kunnen halen. Niet alleen met duidelijke informatievoorziening, maar ook op gebied van mobiliteit. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van onafhankelijkheid. Wij willen daarom continuering van de door vrijwilligers georganiseerde AMVO-bus en stimulering van lokaal vrijwilligersvervoer. Bijvoorbeeld met buurtbussen om welzijnswerk in de kernen bereikbaar te houden.

 

 • Goed openbaar onderwijs

Voor Gemeentebelang moet onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn. Het is daarom belangrijk openbaar onderwijs aan te bieden, zonder specifieke overtuiging. Kinderen groeien op in een wereld waarin mensen met verschillende achtergronden samenleven. Wij willen daarom elk kind de kans geven openbaar onderwijs te genieten. Gemeentebelang wil dat de gemeente zich inzet om openbaar onderwijs te versterken, het liefst als onderdeel van een IKC.

 

 • Een aanspreekpunt voor het welzijnswerk

Gemeentebelang staat voor welzijnswerk voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof. Daarom willen wij een aanspreekpunt voor het welzijnswerk in de gemeente. Onze inwoners hebben recht op goede informatie-uitwisseling tussen de welzijnsinitiatieven en de gemeente. Onder andere op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, jongeren- en ouderenwerk moet vraag en aanbod helder zijn. Hulpzoekenden moeten vanuit iedere doelgroep eenduidig en efficiënt gebruik kunnen maken het welzijnswerk in de gemeente.

 • Ondersteuning Nuldelijnszorg

Gemeentebelang zet in op ontmoeting en ondersteuning van Nuldelijnszorg. Nuldelijnszorg is zorg van mantelzorgers, vrijwilligers en familie. Er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij de inwoners terecht. Daarom moet de gemeente alert zijn op mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarbij denkt Gemeentebelang niet alleen aan financiële ondersteuning, maar ook aan het steunen van mantelzorg en overig vrijwilligerswerk. De gemeente moet respijtzorg[2] goed organiseren en zorgen dat instanties laagdrempelig bereikbaar zijn.

 

 • Kinderarmoede voorkomen

Ook in de gemeente Nunspeet leven inwoners onder de armoedegrens. Het is ons streven kinderarmoede te voorkomen. Wij zullen kijken naar de gemeentelijke minimaregelingen, zoals kwijtschelding gemeentelijke belasting, bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering. Daarnaast vinden wij dat financiën niet mogen bepalen of kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur. De gemeente moet daar wat ons betreft garant voor staan.

 

 • De inclusie agenda versterken en uitbouwen

Er is gewerkt aan de lokale inclusie agenda, onder meer voor betere acceptatie van LHBTI+. Het doel is drempels verminderen, zodat iedereen deelneemt aan de lokale samenleving. Wij geven in de inclusie agenda ook uitvoering aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en ouderen. Gemeentebelang zet graag in op het verder versterken en uitbouwen van de inclusie agenda. Want iedereen moet volwaardig mee kunnen doen.

 

 • Centrale ontmoetingsplekken in de kernen

De gemeente moet zorgdragen voor een gezonde leefomgeving. Hierbij denkt Gemeentebelang aan een omgeving die uitnodigt om samen te komen. Door te investeren in centrale plekken wil Gemeentebelang de kwaliteit van de leefomgeving in alle kernen vergroten. Gemeentebelang ziet een belangrijke rol weggelegd voor het Kulturhus Elspeet, De Wieken Hulshorst, Veluvine Nunspeet en Horsterhoek Vierhouten.

 

 • Gemeente moet overlast voorkomen

Gemeentebelang ziet een rol voor de gemeente in het voorkomen van overlast. Een uitstekend middel van eigen participatie en verantwoordelijkheid van onze inwoners is bijvoorbeeld de buurtwacht en buurtpreventie. De gemeente moet dergelijke participatie-initiatieven wat ons betreft ondersteunen. Ook de mogelijke gevaren van internet en verslaving dient de gemeente serieus te nemen. Daarom wil Gemeentebelang dat de gemeente goede voorlichting geeft over de mogelijke gevaren van onder andere verslaving en online gokken.

 

 • Niemand mag buiten de boot vallen

De afgelopen jaren is ingezet op passende ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen. Met monitoring van de jeugd en de beheersing van de kosten zijn stappen gemaakt. Voor Gemeentebelang mag niemand buiten de boot vallen, hetgeen ook voor (groot)ouders en verzorgers geldt. Wij willen daarom investeren in preventie, want de gevolgen van (complexe) hulp zijn groot. Gemeentebelang pleit daarom onder andere voor goede huisvesting van het Straathoekwerk.

 

[1] Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.

[2] Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen.

Onze standpunten

Wonen & Werklocaties

Gemeentebelang maakt zich sterk voor passende woonruimte en goede werklocaties. Er zijn in de afgelopen periode mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet, en de planvorming voor de Elspeterbosweg in Vierhouten. Er is volop gebouwd en er zijn op meerdere plekken woningen gerealiseerd.

Samenleving, Onderwijs & Welzijn

Gemeentebelang investeert in de samenleving, onderwijs en het welzijn, want iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten daarom extra in op preventie, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Met onder andere de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken.

Cultuur, Sport & Recreatie

Gemeentebelang is sinds jaar en dag de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden. Wij maken ons hard voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij kunst, bewegen en vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Openbare Ruimte & Groen

De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil goede (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. Wij staan voor een goede doorstroming voor het verkeer, wat de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

Veiligheid, Financiën & Dienstverlening

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. De toekomst vraagt om verandering, anders denken en handelen. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet.

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.