Twee wethouders voor Gemeentebelang

26 mei 2018

De onderhandelingen zijn afgerond. Afgelopen week is het coalitieakkoord “Duurzaam koers houden” ondertekend door SGP, Gemeentebelang en de ChristenUnie. Een akkoord waarin heel veel herkenbare punten van Gemeentebelang in terug te vinden zijn. Ik noem er een paar; het opstellen van een visie op toerisme waar we de verbinding zoeken tussen al dat mooie wat onze gemeente te bieden heeft: natuur, kunst & cultuur, doorontwikkeling van het centrum en recreatie en toerisme. Investeren in de rol van de bedrijfscontactfuntionaris en het faciliteren van Startups, mensen die een eigen bedrijf willen starten. Op sociaal gebied het uitgangspunt: één gezin, één plan één sociaal regisseur. En aandacht voor jeugdzorg, Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP’s) en jongerenparticipatie bevorderen, sport en bewegen stimuleren enz. Wij zijn dan ook trots op dit mooie resultaat.

6A45D8AD-AD4C-4991-9C8B-10B6867CF490Het nieuwe coalitieakkoord bouwt voort op de koers die vier jaar geleden is ingezet. Het vorige college heeft een aantal grote projecten in gang gezet die de komende jaren verder gestalte moeten krijgen. Denk aan de afronding van de revitalisering van de Wiltsangh, de bouw van het nieuwe zwembad, sporthal met turnhal, de onderwijshuisvesting die aan vernieuwing toe is en natuurlijk de stationsomgeving die aangepakt moet worden. Ook is de transitie rond het sociaal domein nog niet klaar en zal onze aandacht blijven vergen. Daarnaast komt er de uitdaging van de nieuwe omgevingswet aan wat de nodige inspanningen zal vergen. Taken die je als gemeente voortvarend op moet pakken en zo duurzaam mogelijk moet uitvoeren. Daarvan hebben we in de onderhandelingen gezegd dat dit vraagt om bestuurskracht.

Nadat er verschillende opties zijn besproken, recht te doen aan de verkiezingsuitslag en invulling te geven aan deze bestuurskracht is besloten om het college namens Gemeentebelang naast Marije Storteboom uit te breiden met een deeltijdwethouder in de persoon van Mark van de Bunte. Hij zal zich met name gaan richten op enkele portefeuilles die hem op het lijf geschreven zijn: Sport en economie. Volgens mij een prachtig team dat de uitdagingen van de komende periode voortvarend op zal pakken.

Eerdere blogs

Afgehamerd

Afgehamerd

Het werd in een oogwenk in de raad afgehamerd: de financiële verantwoording van de nieuwbouw van sport- en...

Denk mee

Denk mee

Afgelopen weken zijn er door de gemeente in alle kernen inloopmomenten georganiseerd waarop de inwoners mee mochten...

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders! Een pakkende titel in het heetst van de strijd als het gaat om de zwevende kiezer over te...