Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet. Gemeentebelang hecht in het bijzonder waarde aan sociale duurzaamheid, met name aan sociale acceptatie.

Gemeentebelang is er voor iedereen, wat uitstekend past in onze kleurrijke omgeving en waar we allemaal baat bij hebben.

Lees hieronder de volledige visie van Gemeentebelang op Veiligheid, Financiën en Dienstverlening.

 • Werkplek in de samenleving

Met het oog op de omgevingswet vindt Gemeentebelang het belangrijk dat de gemeente zich actief toespitst op de plannen en ideeën uit de samenleving.  Niet de “nee tenzij”, maar de “ja mits” gedachte moet leidend zijn. Wij zijn van mening dat de werkplek van de gemeente midden in de samenleving is. Het gebeurt op straat, in de wijken en bij de bedrijven. Daar moet de gemeente vaker een kijkje nemen en de situatie ter plekke bespreken. Zo ontstaat wederzijds begrip en kunnen wij samen aan de slag met de uitdagingen.

 

 • Een goede dienstverlening

Voor Gemeentebelang is een goede dienstverlening de basis. De publieksbalies zien wij graag geopend op toegankelijke tijden voor inwoner en ondernemer, zoals op koopavond en zaterdagochtend. Daarbij is het optimaal gebruik maken van alle informatiekanalen, zoals de website en de sociale media belangrijk. Het aantal mogelijke vragen op diverse onderwerpen zal afnemen als de informatie goed te vinden is.

 

 • Duurzaam inkopen als voorwaarde

Wij willen dat de gemeente circulair inkoopt en lokale ketens hanteert als afwegingscriterium. Duurzaam inkomen moet terugkomen in alle gemeentelijke inkoopvoorwaarden en gunningscriteria. Gemeentebelang vindt dat er een belangrijk taak voor de gemeente ligt in het streven naar een circulaire economie. Wij willen een voorbeeld zijn en randvoorwaarden scheppen die bedrijven stimuleren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

 

 • Onderzoek naar circulair centrum

Beter scheiden van afval leidt tot minder restafval en dus minder kosten. De gemeente werkt met nascheiding (de afvalverwerker haalt alle waardevolle spullen uit het afval). Nascheiding is vanuit milieuoogpunt een betere oplossing. Volgens Gemeentebelang neemt het niet weg dat de gemeente zich in moet blijven zetten voor gedragsverandering. Want vaak brengen mensen nog bruikbare spullen naar het grofvuil. Een onderzoek naar een milieustraat mag wat ons betreft een onderzoek naar een circulair centrum zijn, waar een repaircafé, (kringloop)bedrijf en afvalinzameling elkaar bijvoorbeeld versterken.  

 

 • Verantwoord begroten

Gemeentebelang staat voor een verantwoorde en sluitende begroting. Wij willen een ambitieuze gemeente zijn en grote uitgaven moeten bijdragen aan de kwaliteit van de gemeente. Wij hanteren bij grote uitgaven een goed financieel beleid en zetten waar nodig extra in. Gemeentebelang is voor een goede financiële beheersing om onverwachte tegenvallers voor de gemeente en haar inwoners te voorkomen.

 

 • Uitbreiding van de BOA-capaciteit

Gemeentebelang wil voldoende blauw op straat en daar maken wij ons hard voor. De wijkagent is door reguliere diensten te weinig in de wijk. Een wijkagent die zijn wijk goed kent, weet wie er woont en waar mensen problemen kunnen veroorzaken. Gemeentebelang vraagt hier blijvend aandacht voor en zet in op extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Enerzijds om de politie te ondersteunen en anderzijds om zichtbaar in de wijk te zijn.

 

 • Lage lasten en hoge lusten

De gemeente kent een hoog voorzieningsniveau en de inwoners betalen gemiddeld minder dan bij andere gemeentes. Daar is Gemeentebelang trots en zuinig op. Wij zijn daarnaast reëel als het gaat over de gemeentelijke lasten. Het uitgangspunt is dat we trendmatig verhogen. Zijn er nieuwe wensen waar geld voor nodig is, dan moeten wij de kosten ook transparant regelen. Enerzijds door herschikking van bestaande middelen, of in het uiterste geval, het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB).

 

 • Ambulancepost, Hartveilig Wonen en reanimatiecursussen

Gemeentebelang is voor het behouden van de tijdelijke ambulancepost en streeft naar een definitieve oplossing. Wij zullen aandacht blijven vragen bij de instanties die moeten zorgdragen voor de wettelijke aanrijdtijden van de ambulances. Naast de tijdelijke oplossing investeren wij ook graag in Hartveilig Wonen en het aanbieden van reanimatiecursussen om mogelijk levens te redden.

 

 • Trots op de brandweervrijwilligers

De brandweervrijwilligers in Nunspeet en Elspeet doen goed werk. Gemeentelang wil dat de gemeente, via de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, zich blijvend inzet voor de positie van de brandweervrijwilligers. De gemeente moet ervoor zorgen dat de hulpdiensten goed toegerust zijn om de taken te kunnen uitoefenen. Ook moet de gemeente in samenwerking met de hulpdiensten investeren in preventie, zoals voorlichting geven aan onze inwoners, specifieke groepen en op scholen.

 

 • Duurzame initiatieven ondersteunen

Wij scoren goed op de duurzaamheidsindex en willen ons beste beentje blijven voortzetten. De uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen tussen inwoners, ondernemers en de gemeente vindt Gemeentebelang essentieel. Wij pleiten voor het stimuleren van initiatieven vanuit inwoners en ondernemers, zoals bijvoorbeeld de duurzaamheidslening. Wij zien een taak voor de gemeente weggelegd in het  aanbieden van informatie en steun over duurzaam wonen, energie besparen en financieringsmogelijkheden.

 

 • Een sterke zelfstandige gemeente

Gemeentebelang is voor een zelfstandige gemeente. Wij zijn een sterke, financieel gezonde gemeente en leveren een goede dienstverlening aan onze inwoners. Juist omdat er lokaal het meeste contact is met de inwoners. Daarnaast werken wij slim en krachtig samen waar nodig. De bestaande samenwerkingen zullen wij voortzetten en monitoren. Samenwerken moet altijd lonend zijn voor de inwoners  en mag de zelfstandigheid van onze gemeente niet aantasten.

 

 • Gemeente dicht bij de inwoners

Gemeentebelang is voor een gemeente dicht bij de inwoners. Wij hebben grote projecten zoals Veluvine en de nieuwbouw van het zwembad met sport- en turnhal op De Wiltsangh voor elkaar gekregen. Naast grote projecten hebben we ook oog voor de praktische kant van de gemeente. Ideeën zoals de sponsoring van rotondes, het neerzetten van bladkorven en het tegengaan van afsluitingen kenmerken onze kracht. Niet alles hoeft altijd extra geld te kosten.  Gemeentebelang zet liever eerst in op praktische oplossingen in samenspraak met betrokkenen.

Onze standpunten

Wonen & Werklocaties

Gemeentebelang maakt zich sterk voor passende woonruimte en goede werklocaties. Er zijn in de afgelopen periode mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet, en de planvorming voor de Elspeterbosweg in Vierhouten. Er is volop gebouwd en er zijn op meerdere plekken woningen gerealiseerd.

Samenleving, Onderwijs & Welzijn

Gemeentebelang investeert in de samenleving, onderwijs en het welzijn, want iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten daarom extra in op preventie, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Met onder andere de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken.

Cultuur, Sport & Recreatie

Gemeentebelang is sinds jaar en dag de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden. Wij maken ons hard voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij kunst, bewegen en vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Openbare Ruimte & Groen

De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil goede (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. Wij staan voor een goede doorstroming voor het verkeer, wat de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

Veiligheid, Financiën & Dienstverlening

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. De toekomst vraagt om verandering, anders denken en handelen. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet.

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.