In de afgelopen periode zijn mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet en de planvorming Elspeterbosweg in Vierhouten. Ook in het kader van werkgelegenheid is vooruitgang geboekt. Gemeentebelang heeft onder andere meegeholpen bedrijventerrein De Kolk verder te realiseren. Daarnaast geven wij bedrijven de ruimte om zich te blijven ontwikkelen, want de vraag naar bedrijfsruimte blijft groot.

Passende woonruimte voor inwoners en goede werklocaties voor bedrijven, daar maakt Gemeentebelang zich sterk voor.

Bekijk hieronder onze volledige visie over Wonen en Werklocaties

 • Een woon- en doorstroomcoach vanuit de gemeente

De woon- en doorstroomcoach helpt inwoners bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om kleiner of gelijkvloers wonen. De woon- en doorstroomcoach staat inwoners onafhankelijk bij met raad en daad en kent de weg bij de verschillende instanties. De coach helpt bijvoorbeeld oudere bewoners doorstromen naar een appartement. Waardoor een  passende gezinswoning vrijkomt op de woningmarkt.

 

 • Voorrang aan duurzame (ver)bouwconcepten

Wij willen het verduurzamen verder aanjagen. Gemeentebelang geeft daarom voorrang aan duurzame (ver)bouwconcepten, want klimaatbestendig en energieneutraal wonen is noodzakelijk. Duurzaam (ver)bouwen is voor ons een basisuitgangspunt. De gemeente, woningcorporaties en woningbezitters moeten toewerken naar energieneutrale concepten. Daarbij wil Gemeentebelang de nadruk leggen op haalbare en betaalbare oplossingen voor iedereen.

 

 • Meer Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwen inwoners samen aan een eigen nieuwbouwproject. CPO is een samenwerkingsinitiatief om goedkoper en in samenspraak met elkaar een buurt te ontwikkelen. De regie ligt bij de inwoners en er is subsidie vanuit de gemeente beschikbaar. Gemeentebelang heeft CPO geïntroduceerd in de gemeente en ziet het graag meer toegepast, omdat het een uitstekend middel is voor passende woningbouw.

 

 • Extra bouwlaag indien passend en mogelijk

We kunnen niet onbeperkt uitbreiden en groen opofferen voor woningbouw. Daarom wil Gemeentebelang waar mogelijk een extra bouwlaag toevoegen. Wij staan voor een extra bouwlaag waar het past. Want de kosten voor een project met een extra bouwlaag zijn vaak beter te dragen. Hetgeen ook een gunstig effect oplevert op de woningmarkt in de gemeente. Want door hoger te bouwen komen meer inwoners in aanmerking voor een betaalbare woning.

 

 • Actieve grondpolitiek van de gemeente

Gemeentebelang wil dat de gemeente een actieve rol pakt in de woonvisie. De wachttijd voor een sociale huurwoning moet omlaag en daarom zijn wij voorstander van actieve grondpolitiek. Een actieve grondpolitiek is het strategisch aankopen van grond, zodat we als gemeente invloed hebben op het soort huizen of bedrijven wat er komt. Zodoende kunnen we beter naar behoefte bouwen.

 

 • Pauzewoningen blijven inzetten

Een ‘pauzewoning’ is een goede tijdelijke oplossing als het bijvoorbeeld niet wenselijk is onder hetzelfde dak te blijven wonen. Voor mensen die in een noodgeval snel ergens moeten wonen willen wij een aantal woningen blijven labelen als ‘pauzewoning’. Zodoende kunnen we noodgevallen opvangen en mogelijke illegale bewoning van recreatiewoningen voorkomen.

 

 • Permanente recreatiebewoning voorkomen

Er zijn plekken waar men permanent in een recreatiewoning verblijft. Permanente bewoning van een recreatieobject is niet toegestaan en schadelijk voor ons toeristisch product. Illegale woonsituaties wil Gemeentebelang aanpakken om te voorkomen dat recreatieve woonruimte oneigenlijk in gebruik is. Het gedogen of legaliseren van bewoning van een recreatieobject is het belonen van illegaal gedrag en geeft een onredelijke en oneerlijke verhouding op de woningmarkt.

 

 • De woningmarkt waar mogelijk beschermen

Gemeentebelang wil kijken naar mogelijkheden om eigen inwoners voorrang op de woningmarkt te geven, zoals een zelfbewoningsplicht. De koper mag bij een  zelfbewoningsplicht de woning niet verhuren, waardoor beleggers buitenspel staan. Hierdoor maken inwoners meer kans op een betaalbare woning. Want het is nu een uitdaging om een passende woning te vinden. Wij vinden daarom dat de gemeente de lokale woningmarkt waar mogelijk moet beschermen.

 

 • Woningbouw op Maat als goed voorbeeld

Woningbouw op Maat houdt in dat de gemeente jaarlijks woningen toewijst aan inbreidingsplannen (het bouwen binnen bestaande bebouwing) van particulier initiatief. Het is een uitwerking van de doelstelling om woningbouw passend bij de behoefte van inwoners te creëren. Woningbouw op Maat is een goed voorbeeld van een ondersteunende rol van de gemeente bij de ontwikkeling van passende en duurzame woningbouw.

 

 • Echte oplossingen in plaats van schijnoplossingen

Gemeentebelang gaat voor structurele oplossingen voor de lokale woningmarkt. Er is behoefte aan langdurige en toekomstbestendige woningbouw. Daarom willen wij ‘bouwen, bouwen, bouwen’ naar de behoefte van de eigen inwoners. Wij zijn voor de permanente bouw van passende woningen in plaats van tijdelijke concepten.

 

 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Gemeentebelang wil dat het aantrekkelijk is voor ondernemers om zich te vestigen in de gemeente. Wanneer het aantrekkelijk is om in onze gemeente te investeren draagt het positief bij aan de economie en de leefbaarheid. Bedrijven die willen groeien, vernieuwen en verduurzamen moeten zich thuis voelen in de gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om de hoeveelheid vierkante meters, maar ook om de kwaliteit van de betreffende bedrijfsruimte en omgeving.

 

 • Uitbreiding van het bedrijfscontact

De bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente. De rol van aanspreekpunt en bedrijfscontact ziet Gemeentebelang graag uitgebreid. Want wij willen initiatieven van ondernemers positief tegemoet treden. Daarbij staan wij voor een gemeente die het voortouw durft te nemen.

 

 • Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Gemeentebelang wil actief beleid om leegstand te voorkomen en bedrijventerreinen kwalitatief te verbeteren. Wij willen dat de gemeente zich sterk maakt voor veilige en schone bedrijventerreinen. Aansluitend op de uitbreiding van het bedrijfscontact wil Gemeentebelang werken met parkmanagement op alle bedrijventerreinen. Parkmanagement heeft als doel om onder meer de veiligheid, het groen en de uitstraling op de bedrijventerreinen te verbeteren.

 

 • Onderzoek naar nieuwe werklocaties

Ook in de toekomst willen we fijn wonen, werken en recreëren in de gemeente. Als wij alleen woningen bijbouwen en geen werklocaties toevoegen, creëren we een scheve verhouding. De verdere ontwikkeling van de bedrijvenstrip in Elspeet steunen wij daarom als goed voorbeeld om te voorzien in de vraag. Ook wil Gemeentebelang een onderzoek naar mogelijke nieuwe werklocaties in de gemeente. Want bij meer woningen hoort ook meer werkgelegenheid.

 

 • Een economische visie vanuit de gemeente

Gemeentebelang is trots op de sterke lokale economie van makers en doeners. Om de economische ontwikkeling te versterken vragen wij een krachtige visie vanuit de gemeente. De economische visie moet zorgen voor heldere kaders, zoals het juiste bedrijf op de juiste plek en het hebben van voldoende toekomstbestendige werklocaties. Want het is belangrijk een duidelijke koers te hebben voor de uitgifte van bedrijfskavels. Waarbij naast economische, ook ruimtelijke en sociale aspecten meewegen.

 

 • Voorstander van een ondernemersfonds

Gemeentebelang ziet in een ondernemersfonds kansen voor het versterken van de onderlinge samenwerking. Een ondernemersfonds is een collectieve investering voor gezamenlijke initiatieven in de gemeente. Alle niet-woningen zoals agrariërs, recreatieparken en ondernemers doen een bijdrage in het ondernemersfonds. Iedereen heeft vervolgens een trekkingsrecht, om gewenste activiteiten van geld te voorzien. Het geld dient bijvoorbeeld als ondersteuning van evenementen of de aankleding van een centrum of bedrijventerrein.

 

 • De kracht van Regio Zwolle

Samenwerking moet in het voordeel van onze inwoners en ondernemers zijn. Gemeentebelang wil daarom economisch de krachten bundelen in Regio Zwolle. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties uit 22 gemeenten en 4 provincies. De gemeente Nunspeet krijgt alleen geen voet aan de grond in het provinciehuis, Den Haag en Brussel. En samen met Regio Zwolle staan we sterker en werken we aan de 4e economische regio van Nederland.

 

 • De rol van de jobcoach uitbreiden

De door Gemeentebelang geïntroduceerde jobcoach willen wij uitbreiden. Dankzij de jobcoach is het voor ondernemers en werkzoekenden in de gemeente makkelijker elkaar te vinden. Een baan zorgt naast inkomen ook voor een maatschappelijk bestaan. Als werk een stap te ver is, zien wij vrijwilligerswerk of re-integratie als een logische opstap. Gezien de successen zetten wij graag verder in op blijvende begeleiding en het breder inzetten van de jobcoach.

 

 • Steun voor de Inclusief Groep

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we helpen aan regulier werk (beschutte werkplekken). Kwetsbare mensen kunnen bij de Inclusief Groep werkervaring opdoen in een veilige omgeving. Dankzij hulp van begeleiders kunnen zij ook vaak de stap maken en betekenisvol zijn in regulier werk. Wij steunen als gemeente het werk van de Inclusief Groep en willen zelf het goede voorbeeld geven als sociaal werkgever.

Onze standpunten

Wonen & Werklocaties

Gemeentebelang maakt zich sterk voor passende woonruimte en goede werklocaties. Er zijn in de afgelopen periode mooie stappen gezet met woningbouw in Elspeet Noordwest, Weversweg Hulshorst, Molenbeek Nunspeet, en de planvorming voor de Elspeterbosweg in Vierhouten. Er is volop gebouwd en er zijn op meerdere plekken woningen gerealiseerd.

Samenleving, Onderwijs & Welzijn

Gemeentebelang investeert in de samenleving, onderwijs en het welzijn, want iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten daarom extra in op preventie, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen. Met onder andere de inzet van een sociaal regisseur als aanspreekpunt voor complexe vraagstukken.

Cultuur, Sport & Recreatie

Gemeentebelang is sinds jaar en dag de aanjager van lokale cultuur, goede sportvoorzieningen en fijne recreatiemogelijkheden. Wij maken ons hard voor de cultuursector, goede sportfaciliteiten en de recreatiebranche. Want dankzij kunst, bewegen en vrijetijdsbesteding ontmoeten inwoners elkaar in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Openbare Ruimte & Groen

De natuurlijke omgeving moet uitnodigen, leefbaar en aantrekkelijk zijn. Wij zetten in op biodiversiteit en hebben blijvende aandacht voor onderhoud en beheer van wegen, paden en stoepen. Gemeentebelang zet zich in voor een schone en veilige buurt en wil goede (particuliere) initiatieven ondersteunen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Veiligheid van het wegennet en een goede inrichting heeft onze prioriteit, zodat het woon-, werk en recreatieverkeer soepel verloopt. Wij staan voor een goede doorstroming voor het verkeer, wat de bereikbaarheid en mobiliteit ten goede komt.

Veiligheid, Financiën & Dienstverlening

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te laten zijn. De toekomst vraagt om verandering, anders denken en handelen. Als inwoners, ondernemers en gemeente werken we samen aan een duurzame toekomst, zodat ook volgende generaties fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Nunspeet.

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.